05.04.2024

Известување за јавен увид на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена Г3.7 Електрана на био гориво на КП 450/2, КО Орман- вонград, Општина Ѓорче Петров – Скопје

Известување за јавен увид

Известување за јавен увид на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена Г3.7 Електрана на био гориво на КП 450/2, КО Орман- вонград, Општина Ѓорче Петров – Скопје

07.02.2024

Стратегиска оцена за влијанието врз животната средина на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена Б6.2 – Спортски сали за атлетски дисциплини, кошарка, ракомет, тенис, покриени базени, отворени базени со трибини и други спортови (стрелиште на отворено и затворено), 2230/3 и 2231 КО Никиштане и 183, 181/3, 4430/2, 184/2, 180/2, 181/4, 4453/3, 178/2, 179/2 КО Волково, и пристап преку делови од кп 178/1, 142/1 и 4452/1, КО Волково Општина Ѓорче Петров

Одлука за неспроведување на стратегиска оцена


Формулари


Доставување на Одлука до МЖСПП

Известување од МЖСПП

07.02.2024

Стратегиска оцена за влијанието врз животната средина на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена Г3.7 Електрана на биогориво на КП 450/2, КО Орман-вон град, општина Ѓорче Петров-Скопје

Одлука за неспроведување на стратегиска оцена

Формулари

Доставување на Одлука до МЖСПП

Известување од МЖСПП

26.01.2024

Планска програма за изработка на Детален урбанистички план за дел од Градска четврт СЗ 27, Блок СЗ 27.07, Општина Ѓорче Петров, Скопје

Планска програма за изработка на Детален урбанистички план за дел од Градска четврт СЗ 27, Блок СЗ 27.07, Општина Ѓорче Петров, Скопје

Решение за одобрување на Планска програма за изработка на Детален урбанистички план за дел од Градска четврт СЗ 27, Блок СЗ 27.07, Општина Ѓорче Петров, Скопје

20.11.2023

Соопштение за организирање на повторна Јавна анкета и Јавна презентација на Детален урбанистички план за Градска четврт СЗ 24, Блок СЗ 24.01,  Блок СЗ 24.02, Блок СЗ 24.04, Општина Ѓорче Петров, Скопје

Соопштение за организирање на повторна Јавна анкета и Јавна презентација на Детален урбанистички план за Градска четврт СЗ 24, Блок СЗ 24.01,  Блок СЗ 24.02, Блок СЗ 24.04, Општина Ѓорче Петров, Скопје

Графички прилог „Синтезен план“ од Планската документација на Детален урбанистички план за Градска четврт СЗ 24, Блок СЗ 24.01,  Блок СЗ 24.02, Блок СЗ 24.04, Општина Ѓорче Петров, Скопје

Анкетен лист

20.11.2023

Организирање на повторна јавна анкета и јавна презентација на  Детален урбанистички план за градска четврт СЗ 06, Општина Ѓорча Петров- Скопје со наслов на следни документи

Соопштение за организирање на повторна јавна анкета и јавна презентација на ДУП за градска четврт СЗ 06, Општина Ѓорче Петров, Скопје

Графички прилог – Синтезен план од ДУП за градска за градска четврт СЗ 06, Општина Ѓорче Петров, Скопје

Анкетен лист

06.10.2023

Известување за јавен увид на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена А4.3 – Семејни куќи за времен престој – викенд куќи, на КП 2938, KO Кучково, Општина Ѓорче Петров

Известување за јавен увид

Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена А4.3 – Семејни куќи за времен престој – викенд куќи, на КП 2938, KO Кучково, Општина Ѓорче Петров

31.08.2023

Организирање на повторна јавна анкета и јавна презентација на Урбанистички план за село Волково, Општина Ѓорче Петров

Соопштение за организирање на повторна јавна анкета и јавна презентација на Урбанистички план за село Волково, Општина Ѓорче Петров

Графички прилог -Синтезен план од Урбанистички план за село Волково, Општина Ѓорче Петров

Анкетен лист

29.08.2023

Организирање на повторна јавна анкета и јавна презентација на Детален урбанистички план за градска четврт СЗ 21, Општина Ѓорче Петров- Скопје со наслов на следни документи:

Соопштение за организирање на повторна јавна анкета и јавна презентација на ДУП за градска четврт СЗ 21, Општина Ѓорче Петров- Скопје

Графички прилог -Синтезен план од ДУП за градска четврт СЗ 21, Општина Ѓорче Петров- Скопје

Анкетен лист

29.08.2023

Организирање на јавна анкета и јавна презентација на Детален урбанистички план за градска четврт СЗ 06, Општина Ѓорча Петров- Скопје со наслов на следни документи:

Соопштение за организирање на јавна анкета и јавна презентација на ДУП за градска четврт СЗ 06, Општина Ѓорчe Петров- Скопје

Графички прилог -Синтезен план од ДУП за градска четврт СЗ 06, Општина Ѓорча Петров- Скопје

Анкетен лист

31.07.2023

Известување за јавен увид на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за намена А4.3 – Викенд куќи и други објекти за времено сместување и пристап на КП 3764, КП 3765, КП 3766, дел од КП 3759/1, дел од КП 3767, дел од КП 3768, дел од КП 3769/2, дел од КП 3794, дел од КП 3815/1, дел од КП 13475/2, дел од КП 13516/1 и дел од КП 13521/2, КО Ѓорче Петров 3 – Дексион, Општина Ѓорче Петров

Известување за јавен увид

Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за намена А4.3 – Викенд куќи и други објекти за времено сместување и пристап на КП 3764, КП 3765, КП 3766, дел од КП 3759/1, дел од КП 3767, дел од КП 3768, дел од КП 3769/2, дел од КП 3794, дел од КП 3815/1, дел од КП 13475/2, дел од КП 13516/1 и дел од КП 13521/2, КО Ѓорче Петров 3 - Дексион, Општина Ѓорче Петров

13.07.2023

Стратегиска оцена за влијанието врз животната средина на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за намена А4.3 – Семејни куќи за времен престој – викен куќи, на КП 2938 КО Кучково, Општина Ѓорче Петров

Одлука за неспроведување на стратегиска оцена

Формулари

Доставување на Одлука до МЖСПП

Известување од МЖСПП

13.07.2023

Стратегиска оцена за влијанието врз животната средина на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за намена А4.3 – Викенд куќи и други објекти за времено сместување и пристап на КП 3764, КП 3765, КП 3766, дел од КП 3759/1, дел од КП 3767, дел од КП 3768, дел од КП 3769/2, дел од КП 3794, дел од КП 3815/1, дел од КП 13475/2, дел од КП 13516/1 и дел од КП 13521/2, КО Ѓорче Петров 3 – Дексион, Општина Ѓорче Петров

Одлука за неспроведување на стратегиска оцена

Формулари

Доставување на Одлука до МЖСПП

Известување од МЖСПП

20.06.2023

Проектна програма за изработка на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена Б6.2 – Спортски сали за атлетски дисциплини, кошарка, ракомет, тенис, покриени базени, отворени базени со трибини и други спортови (стрелиште на отворено и затворено), КП 2230/3 и КП 2231 КО Никиштане и 183, 181/3, 4430/2, 184/2, 180/2, 181/4, 4453/3, 178/2, 179/2 КО Волково и пристап преку делови од КП 178/1, 142/1 и 4452/1, КО Волково, Општина Ѓорче ПетровПроектна програма за изработка на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена Б6.2 – Спортски сали за атлетски дисциплини, кошарка, ракомет, тенис, покриени базени, отворени базени со трибини и други спортови (стрелиште на отворено и затворено), КП 2230/3 и КП 2231 КО Никиштане и 183, 181/3, 4430/2, 184/2, 180/2, 181/4, 4453/3, 178/2, 179/2 КО Волково и пристап преку делови од КП 178/1, 142/1 и 4452/1, КО Волково, Општина Ѓорче Петров

26.04.2023

Проектна програма за изработка на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена Г3.7 –електрана на биогориво, на КП 450/2, КО Орман вон град, Општина Ѓорче Петров

15.03.2023

Проектна програма за изработка на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за намена А4.3 – Викенд куќи и други објекти за времено сместување и пристап на КП 3764, КП 3765, КП 3766, дел од КП 3759/1, дел од КП 3767, дел од КП 3768, дел од КП 3769/2, дел од КП 3794, дел од КП 3815/1, дел од КП 13475/2, дел од КП 13516/1 и дел од КП 13521/2, КО Ѓорче Петров 3 – Дексион, Општина Ѓорче Петров

17.11.2022

Соопштение за организирање на повторна Јавна анкета и Јавна презентација на Детален урбанистички план за Градска четврт СЗ 16, Општина Ѓорче Петров, Скопје

Соопштение за организирање на повторна Јавна анкета и Јавна презентација на Детален урбанистички план за Градска четврт СЗ 16, Општина Ѓорче Петров, Скопје

Графички прилог „Синтезен план“ од Планската документација на Детален урбанистички план за Градска четврт СЗ 16, Општина Ѓорче Петров, Скопје

Анкетен лист

09.06.2022

ПРОЕКТНА ПРОГРАМА ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН СО НАМЕНА А4.3-СЕМЕЈНИ КУЌИ ЗА ВРЕМЕН ПРЕСТОЈ-ВИКЕНД КУЌИ, НА КП 2938, KO КУЧКОВО, ОПШТИНА ЃОРЧЕ ПЕТРОВ

Проектна програма за изработка на урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена А4.3-семејни куќи за времен престој-викенд куќи, на КП 2938, КО Кучково, општина Ѓорче Петров

26.05.2022

Соопштение за организирање на повторна јавна анкета и јавна презентација за ДУП за градска четврт СЗ 05, Блок СЗ 05.01, Општина Ѓорче Петров

Соопштение за организирање на повторна јавна анкета и јавна презентација за ДУП за градска четврт СЗ 05, Блок СЗ 05.01, Општина Ѓорче Петров

Детален урбанистички план за Градска четврт СЗ 05, Блок СЗ 05.01, Општина Ѓорче Петров, Скопје

Графички прилог „Синтезен план“ од Детален урбанистички план за Градска четврт СЗ 05, Блок СЗ 05.01, Општина Ѓорче Петров, Скопје

Анкетен лист

21.03.2022

Соопштение за организирање на повторна Јавна анкета и Јавна презентација на Изменување и дополнување на Урбанистички план за село Орман, блокови 11, 12, 13, 14, 15, 15.1, 16 и 17, Општина Ѓорче Петров

Соопштение за организирање на повторна Јавна анкета и Јавна презентација на Изменување и дополнување на Урбанистички план за село Орман, блокови 11, 12, 13, 14, 15, 15.1, 16 и 17, Општина Ѓорче Петров

Планска документација на Изменување и дополнување на Урбанистички план за село Орман, блокови 11, 12, 13, 14, 15, 15.1, 16 и 17, Општина Ѓорче Петров

Графички прилог „Синтезен план“ од Планската документација на Изменување и дополнување на Урбанистички план за село Орман, блокови 11, 12, 13, 14, 15, 15.1, 16 и 17, Општина Ѓорче Петров

Анкетен лист

18.03.2022

Стратегиска оцена за влијанијата врз животната средина на Детален урбанистички план за градска четврт СЗ 05 Блок СЗ 05.01, општина Ѓорче Петров

Одлука за неспроведување на стратегиска оцена

Формулари

доставување на Одлуката до МЖСПП

Известување од МЖСПП

03.03.2022

Соопштение за организирање на Јавна анкета и Јавна презентација на Детален урбанистички план за Градска четврт СЗ 05, Блок СЗ 05.01, Општина Ѓорче Петров, Скопје

Соопштение за организирање на Јавна анкета и Јавна презентација на Детален урбанистички план за Градска четврт СЗ 05, Блок СЗ 05.01, Општина Ѓорче Петров, Скопје

Планска документација на Детален урбанистички план за Градска четврт СЗ 05, Блок СЗ 05.01, Општина Ѓорче Петров, Скопје

Графички прилог „Синтезен план“ од Планската документација на Детален урбанистички план за Градска четврт СЗ 05, Блок СЗ 05.01, Општина Ѓорче Петров, Скопје

Анкетен лист

31.12.2021

Соопштение за организирање на повторна Јавна анкета и Јавна презентација на Изменување и дополнување на Урбанистички план за село Орман, блокови 11, 12, 13, 14, 15, 15.1, 16 и 17, Општина Ѓорче Петров

Соопштение за организирање на повторна Јавна анкета и Јавна презентација на Изменување и дополнување на Урбанистички план за село Орман, блокови 11, 12, 13, 14, 15, 15.1, 16 и 17, Општина Ѓорче Петров

Планска документација на Изменување и дополнување на Урбанистички план за село Орман, блокови 11, 12, 13, 14, 15, 15.1, 16 и 17, Општина Ѓорче Петров

Графички прилог „Синтезен план“ од Планската документација на Изменување и дополнување на Урбанистички план за село Орман, блокови 11, 12, 13, 14, 15, 15.1, 16 и 17, Општина Ѓорче Петров

Анкетен лист


30.08.2021

Соопштение за организирање на повторна Јавна анкета и Јавна презентација на Детален урбанистички план за Градска четврт СЗ 16, Општина Ѓорче Петров, Скопје


Соопштение за организирање на повторна Јавна анкета и Јавна презентација на Детален урбанистички план за Градска четврт СЗ 16, Општина Ѓорче Петров, Скопје


Планска документација на Детален урбанистички план за Градска четврт СЗ 16, Општина Ѓорче Петров, Скопје


Графички прилог „Синтезен план“ од Планската документација на Детален урбанистички план за Градска четврт СЗ 16, Општина Ѓорче Петров, Скопје


Анкетен лист


06.08.2021
Соопштение за организирање на повторна Јавна анкета и Јавна презентација на Детален урбанистички план за Градска четврт СЗ 16, Општина Ѓорче Петров, Скопје

Соопштение за организирање на повторна Јавна анкета и Јавна презентација на Детален урбанистички план за Градска четврт СЗ 16, Општина Ѓорче Петров, Скопје


Планска документација на Детален урбанистички план за Градска четврт СЗ 16, Општина Ѓорче Петров, Скопје


Графички прилог „Синтезен план“ од Планската документација на Детален урбанистички план за Градска четврт СЗ 16, Општина Ѓорче Петров, Скопје


Анкетен лист


20.07.2021
Соопштение за организирање на повторна Јавна анкета и Јавна презентација на Изменување и дополнување на Урбанистички план за село Орман, блокови 11, 12, 13, 14, 15, 15.1, 16 и 17, Општина Ѓорче Петров


Соопштение за организирање на повторна Јавна анкета и Јавна презентација на Изменување и дополнување на Урбанистички план за село Орман, блокови 11, 12, 13, 14, 15, 15.1, 16 и 17, Општина Ѓорче Петров


Планска документација на Изменување и дополнување на Урбанистички план за село Орман, блокови 11, 12, 13, 14, 15, 15.1, 16 и 17, Општина Ѓорче Петров


Графички прилог „Синтезен план“ од Планската документација на Изменување и дополнување на Урбанистички план за село Орман, блокови 11, 12, 13, 14, 15, 15.1, 16 и 17, Општина Ѓорче Петров


Анкетен лист


08.07.2021


Решение за спроведување на стратегиска оцена


Известување за јавна расправа и јавен увид по нацрт извештајот за стратегиска оцена на влијание врз животната средина на изменување и дополнување на УПС Орман, Блокови 11, 12, 13, 14, 15, 15.1, 16 и 17, општина Ѓорче Петров, Скопје, Предлог план


Извештај за стратегиска оцена на животната средина за изменување и дополнување на урбанистички план за село Орман, Блокови 11, 12, 13, 14, 15, 15.1, 16 и 17, општина Ѓорче Петров


Анкетен Лист


Мислење по извештај од МЖСПП


01.07.2021
Стратегиска оцена за влијанијата врз животната средина на Детален урбанистички план за Градска четврт СЗ 21, Општина Ѓорче Петров


Одлука за неспроведување на стратегиска оцена


Формулари


Доставување на Одлуката до МЖСПП


Известување од МЖСПП


30.06.2021
Соопштение за јавна анкета и јавна презентација на предлог Детален урбанистички план за Градска четврт СЗ 21, Општина Ѓорче Петров, Скопје


Соопштение за јавна анкета и јавна презентација на предлог Детален урбанистички план за Градска четврт СЗ 21, Општина Ѓорче Петров, Скопје


Графички прилог „Синтезен план“ на Предлог ДУП за Градска четврт СЗ 21, Општина Ѓорче Петров, Скопје


Планска документација на Предлог ДУП за Градска четврт СЗ 21, Општина Ѓорче Петров, Скопје


Анкетен лист

26.02.2021

Соопштение за организирање на Јавна анкета и Јавна презентација на Изменување и дополнување на Урбанистички план за село Орман, блокови 11, 12, 13, 14, 15, 15.1, 16 и 17, Општина Ѓорче Петров

Соопштение за организирање на Јавна анкета и Јавна презентација на Изменување и дополнување на Урбанистички план за село Орман, блокови 11, 12, 13, 14, 15, 15.1, 16 и 17, Општина Ѓорче Петров

Планска документација на Изменување и дополнување на Урбанистички план за село Орман, блокови 11, 12, 13, 14, 15, 15.1, 16 и 17, Општина Ѓорче Петров

Графички прилог „Синтезен план“ од Планската документација на Изменување и дополнување на Урбанистички план за село Орман, блокови 11, 12, 13, 14, 15, 15.1, 16 и 17, Општина Ѓорче Петров

Анкетен лист

26.02.2021

Стратегиска оцена за влијанијата врз животната средина на Изменување и дополнување на Урбанистички план за село Орман, блокови 11, 12, 13, 14, 15, 15.1, 16 и 17, Општина Ѓорче Петров

Одлука за неспроведување на стратегиска оцена

Формулари

Доставување на Одлуката до МЖСПП

25.01.2021

Планска програма за измена и дополнување на УПВНМ Веле Поле – Блок 7, општина Ѓорче Петров

Решение за одобрување на планска програма за Изменување и дополнување на УПВНМ Веле Поле-Блок 7, општина Ѓорче Петров

23.12.2020

АНАЛИЗА НА СТЕПЕНОТ И НАЧИНОТ НА СПРОВЕДУВАЊЕ И РЕАЛИЗАЦИЈА НА УРБАНИСТИЧКИТЕ ПЛАНОВИ НА ТЕРИТОРИЈАТА НА ОПШТИНА ЃОРЧЕ ПЕТРОВ ЗА 2020 ГОДИНА

ИЗВЕШТАЈ од извршената анализа на степенот и начинот на спроведување и реализација на урбанистичките планови на територијата на Општина Ѓорче Петров за 2020 година

18.11.2020

Известување од МЖСПП

Одлука за неспроведување на стратегиска оцена за ДУП за градска четврт СЗ 16

Формулари

Барање до МЖСПП

12.11.2020

Соопштение за јавна анкета и јавна презентација на предлог Детален урбанистички план за Градска четврт СЗ 16, Општина Ѓорче Петров, Скопје

Соопштение за јавна анкета и јавна презентација на предлог Детален урбанистички план за Градска четврт СЗ 16, Општина Ѓорче Петров, Скопје

Планска документација на Предлог ДУП за Градска четврт СЗ 16, Општина Ѓорче Петров, Скопје

Графички прилог „Синтезен план“ на Предлог ДУП за Градска четврт СЗ 16, Општина Ѓорче Петров, Скопје

Анкетен лист

05.10.2020

ИЗВЕСТУВАЊЕ од Министерство за животна средина и просторно планирање

Одлука за неспроведување на стратегиска оцена за влијание врз животна средина на ДУП за Градска четврт СЗ 24, Блок СЗ 24.01, Блок СЗ 24.02, Блок СЗ 24.04, Општина Ѓорче Петров

Формулари за СОЖС – ДУП за Градска четврт СЗ 24, Блок СЗ 24.01, Блок СЗ 24.02, Блок СЗ 24.04, Општина Ѓорче Петров

Барање до МЖСПП

05.10.2020

ИЗВЕСТУВАЊЕ од Министерство за животна средина и просторно планирање

Одлука за неспроведување на стратегиска оцена за влијание врз животна средина на ЛУПД со намена Е2 – Комунална супраструктура (фотоволтажни ќелии) со јачина до 1 МW, за дел од КП 393/1, КО Орман-вон г.р., Општина Ѓорче Петров

Формулари за СОЖС – ЛУПД со намена Е2 – Комунална супраструктура (фотоволтажни ќелии) со јачина до 1 МW, за дел од КП 393/1, КО Орман-вон г.р., Општина Ѓорче Петров

Барање до МЖСПП

29.09.2020

Соопштение за организирање на Јавна анкета и јавна презентација за Архитектонско – урбанистички проект на КП 3475/12, КП 3475/15, КП 3475/14, КП 3475/2, КП 3475/6, КП 3475/5 и дел од КП 3475/1, за формирање на ГП 1.1 за објект со намена Г4- стоваришта, од УПВНМ Клучка стопански двор, КО Кучково, општина Ѓорче Петров

Архитектонско – урбанистички проект на КП 3475/12, КП 3475/15, КП 3475/14, КП 3475/2, КП 3475/6, КП 3475/5 и дел од КП 3475/1, за формирање на ГП 1.1 за објект со намена Г4- стоваришта, од УПВНМ Клучка стопански двор, КО Кучково, општина Ѓорче Петров

Архитектонско – урбанистички проект на КП 3475/12, КП 3475/15, КП 3475/14, КП 3475/2, КП 3475/6, КП 3475/5 и дел од КП 3475/1, за формирање на ГП 1.1 за објект со намена Г4- стоваришта, од УПВНМ Клучка стопански двор, КО Кучково, општина Ѓорче Петров – урбанистичко решение за градежна парцела разработка со диспозиција на поединечни површини за градба

Анкетен лист

29.09.2020

Соопштение за организирање на Јавна анкета и јавна презентација за ЛУПД со намена Е2 – Комунална супраструктура (фотоволтажни ќелии) со јачина до 1 МW, за дел од КП 393/1, КО Орман-вон г.р., Општина Ѓорче Петров

Локална урбанистичка планска документација со намена Е2-комунална супраструктура (фотоволтажни ќелии) со јачина до 1 mW, за дел од КП 393/1 KO Орман -Вон г.р. општина Ѓорче Петров

Локална урбанистичка планска документација со намена Е2-комунална супраструктура (фотоволтажни ќелии) со јачина до 1 mW, за дел од КП 393/1 KO Орман -Вон г.р. општина Ѓорче Петров – Синтезен план

Анкетен Лист

29.09.2020

Јавна анкета и јавна презентација на предлог Детален урбанистички план за градска четврт СЗ 24 Блок СЗ 24.01, Блок СЗ 24.02, Блок СЗ 24.04, општина Ѓорче Петров, Скопје

Детален Урбанистички План за градска четврт СЗ 24, Блок СЗ 24.01, Блок СЗ 24.02 и блок СЗ 24.04, Општина Ѓорче Петров, Скопје (Плански период 2020-2025)

Детален Урбанистички План за градска четврт СЗ 24, Блок СЗ 24.01, Блок СЗ 24.02 и блок СЗ 24.04, Општина Ѓорче Петров, Скопје (Плански период 2020-2025) – Синтезен План

Анкетен лист

18.09.2020

ЈАВЕН ОГЛАС за пријавување на членови на партиципативно тело на општина Ѓорче Петров

Пријава за член на партиципативно тело на општина Ѓорче Петров

19.08.2020

СООПШТЕНИЕ Јавна анкета и Јавна презентацијана предлог Детален урбанистички план Градска четврт СЗ 13 Општина Ѓорче Петров Скопје

Анкетен лист

Детален урбанистички план Градска четврт СЗ 13 Општина Ѓорче Петров Скопје Плански Период 2017-2022 Предлог план

Детален урбанистички план Градска четврт СЗ 13 Општина Ѓорче Петров Скопје Планска документација Синтезен план Плански Период 2017-2022 Предлог план

08.05.2020

Соопштение за организирање на повторна Јавна анкета и Јавна презентација на Детален урбанистички план Градска четврт СЗ 15, Општина Ѓорче Петров – Скопје

Анкетен лист

Детален урбанистички план Градска четврт СЗ 15, Општина Ѓорче Петров – Скопје плански период 2019-2024 Конечен предлог план

Детален урбанистички план Градска четврт СЗ 15, Општина Ѓорче Петров – Скопје Синтезен план

25.03.2020

Соопштение за Јавна презентација и Јавна анкета на Архитектонско-урбанистички проект за формирање на градежни парцели на КП 2637/3 КО Волково, со намена А1-домување во станбени куќи од Општ Акт за село Волково, Општина Ѓорче Петров – Скопје

Архитектонско-урбанистички проект за формирање на градежни парцели на КП 2637/3 КО Волково, со намена А1-домување во станбени куќи од Општ Акт за село Волково, Општина Ѓорче Петров – Скопје

Архитектонско-урбанистички проект за формирање на градежни парцели на КП 2637/3 КО Волково, со намена А1-домување во станбени куќи од Општ Акт за село Волково, Општина Ѓорче Петров – Скопје урбанистичко решение на градежна парцела

Анкетен Лист

25.03.2020

Соопштение за Јавна презентација и Јавна анкета на Архитектонско-урбанистички проект за формирање на градежни парцели на КП 2637/1 КО Волково, со намена А1-домување во станбени куќи од Општ Акт за село Волково, Општина Ѓорче Петров – Скопје

Соопштение – Јавна анкета и јавна презентација на Архитектонско – урбанистички проект за формирање на градежни парцели на КП 2637/1 КО Волково, со намена А1-домување во стамбени куќи од Општ акт за село Волково

Архитектонско – урбанистички проект за формирање на градежни парцели на КП 2637/1 КО Волково, со намена А1-домување во стамбени куќи од Општ акт за село Волково

Архитектонско – урбанистички проект за формирање на градежни парцели на КП 2637/1 КО Волково, со намена А1-домување во стамбени куќи од Општ акт за село Волково – Урбанистичко решение на градежна парцела

Анкетен лист

31.01.2020

СООПШТЕНИЕ Јавен повик за доставување на иницијативи за изработка на урбанистички планови

27.12.2019

Одлука за неспроведување на стратегиска оцена за влијание врз животна средина на ДУП за градска четврт СЗ 13, општина Ѓорче Петров, Скопје и формулари

Формулари за СОЖС-СЗ 13

Известување од МЖСПП – прифатена Одлука за неспроведување на Стратегиска оцена за ДУП СЗ 13

24.12.2019

Соопштение за организирање на Јавна анкета и Јавна презентација на Архитектонско – урбанистички проект за промена на границата на ГП 4.6 и ГП 4.11 со основна класа на намена А1 – Домување во станбени куќи од ДУП за дел од УЗ Даме Груев – УБ 2, КО Ѓорче Петров 5 – Лепенец, Општина Ѓорче Петров.

Анкетен лист

Архитектонско – урбанистички проект за промена на границата на ГП 4.6 и ГП 4.11 со основна класа на намена А1 – Домување во станбени куќи од ДУП за дел од УЗ Даме Груев – УБ 2, КО Ѓорче Петров 5 – Лепенец, Општина Ѓорче Петров – Синтезен План

Архитектонско – урбанистички проект за промена на границата на ГП 4.6 и ГП 4.11 со основна класа на намена А1 – Домување во станбени куќи од ДУП за дел од УЗ Даме Груев – УБ 2, КО Ѓорче Петров 5 – Лепенец, Општина Ѓорче Петров.

24.12.2019

Соопштение Јавна презентација и Јавна анкета на Предлог Детален урбанистички план за градска четврт СЗ 13, Општина Ѓорче Петров – Скопје

Анкетен лист

Детален урбанистички план за Градска Четврт „СЗ 13“ – Ѓорче Петров, Општина Ѓорче Петров

Детален урбанистички план Градска Четврт СЗ 13 Општина Ѓорче Петров – Скопје Предлог план 2017-2022 Синтезен План

17.12.2019

Одлука за неспроведување на стратегиска оцена на влијанието врз животната средина за Изменување и дополнување на ДУП Градска четврт СЗ 03 Блок 3, Општина Ѓорче Петров – Скопје

СЕА формулар – Прилог кон Одлуката

Достава на Одлуката до МЖСПП.

Известување од МЖСПП – прифатена Одлука за неспроведување на Стратегиска оцена за ДУП СЗ 03 Блок 3

03.12.2019

Одлука за неспроведување на стратегиска оцена на влијанието врз животната средина за ДУП Градска четврт СЗ 15, Општина Ѓорче Петров – Скопје.

СЕА формулар – Прилог кон Одлуката.

Достава на Одлуката до МЖСПП.

Согласност на Одлуката од МЖСПП

28.11.2019

Изменување и дополнување на детален урбанистички план Градска Четврт СЗ 03 Блок 3, Општина Ѓорче Петров – Скопје Плански период 2018-2023 Предлог план

Јавна Анкета и јавна презентација на предлог изменување и дополнување на ДУП за Градска четврт СЗ 03 Блок 3

Анкетен лист

Изменување и дополнување на детален урбанистички план Градска Четврт СЗ 03 Блок 3, Општина Ѓорче Петров – Скопје Синтезен План

25.11.2019

Јавна анкета и Јавна презентација на предлог Детален урбанистички план Градска четврт СЗ 15, Општина Ѓорче Петров – Скопје

Детален Урбанистички план – Градска четврт СЗ 15 – Општина Ѓорче Петров – Скопје Плански период 2019-2024 – Предлог план

Анкетен Лист

12.09.2019

Анкетен Лист

Соопштение повторна Јавна анкета и Јавна презентација на детален урбанистички олан за градска четврт СЗ 24, Блок СЗ 24.03

Детален урбанистички план за градска четврт СЗ 24.03 Општина Ѓорче Петров, Скопје плански период 2019-2024 конечен предлог план планска документација

Проект: Детален урбанистички план за градска четврт СЗ 24.03 Општина Ѓорче Петров, Скопје плански период 2019-2024 конечен предлог план планска документација

03.09.2019

Јавен повик за доставување на иницијатива за изработка на урбанистички планови во третиот квартал од 2019 година

18.07.2019

Прифаќање на наша Одлука од страна на Министерство за животна средина и просторно планирање

Одлука за неспроцедување на стратегиска оцена за плански документ ДУП за Градска четврт СЗ 24, Блок 24.03

Формулар

10.07.2019
Јавна презентација и Јавна анкета на предлог Детален урбанистички план за градска четврт СЗ 24, блок СЗ 24.03

Проект: Детален урбанистички план за градска четврт СЗ 24, блок СЗ 24.03, Општина Ѓорче Петров плански период 2019-2024 Предлог План

Детален урбанистички план за градска четврт СЗ 24 Блок СЗ 23.04 Општина Ѓорче Петров плански период 2019-2024 Предлог План планска документација

Анкетен лист

Финален Извештај за стратегиска оцена на животната средина за УПВНМ ВЕЛЕ ПОЛЕ – Општина Ѓорче Петров

Мислење по Финален Извештај за стратегиска оцена на животната средина

Известување Министерство за животна средина и просторно планирање

Одлука за неспроведување на стратегиска оцена за планскиот документ ДУП за градска четврт СЗ 03 Блок 8

Измена и дополна на Детален урбанистички план за градска четврт СЗ 03, блок 8

Урбанистички план вон населено место ВЕЛЕ ПОЛЕ – Општина Ѓорче Петров Плански период 2019-2029 предлог план

Соопштение Се известуваат граѓаните и правните лица, дека Општина Ѓорче Петров донесе Решение за организирање на: Јавна презентација и јавна анкета на Предлог урбанистички план вон населено место ВЕЛЕ ПОЛЕ

Анкетен лист ВЕЛЕ ПОЛЕ

Известување за јавна расправа и јавен увид по нацрт извештајот за стратегиска оцена на влијание врз животната срединапо ПРЕДЛОГ УПВНМ ВЕЛЕ ПОЛЕ

Анкетен Лист за јавна расправа и јавен увид по нацрт извештајот за стратегиска оцена на влијание врз животната срединапо ПРЕДЛОГ УПВНМ ВЕЛЕ ПОЛЕ

Извештај за стратегиска оцена на животната средина УПВНМ ВЕЛЕ ПОЛЕ

Општина Ѓорче Петров – Скопје Анкетен Лист – Врз основа на член 35 од Законот за просторно и урбанистичко планирање, Општина Ѓорче Петров спроведува јавна анкета и јавна презентација по предлог за Измена и дополна на Детален урбанистички план за Градска Четврт СЗ 03, Блок 8 Општина Ѓорче Петров – Скопје, согласно стручното мислење од Комисијата за урбанизам на Општина Ѓорче Петров

Соопштение Се известуваат граѓаните и правните лица, дека Општина Ѓорче Петров донесе Решение за организирање на Јавна анкета и јавна презентација за Измена и дополна Детален урбанистички план за Градска Четврт СЗ 03 Блок 8 Општина Ѓорче Петров – Скопје

Измена и дополна на ДУП за Градска Четрврт СЗ 03 Блок 8, Општина Ѓорче Петров (плански период 2018-2023 г.)

Одлука за спроведување на стратегиска оцена за Урбанистички план вон населено место Веле Поле, Општина Ѓорче Петров Скопје

Податоци за органот кој го изработува планскиот документ

Повторна Јавна презентација и Јавна анкета на Предлог урбанистички план за село Ново Село, Општина Ѓорче Петров-Скопје

Урбанистички план за село Ново Село – Општина Ѓорче Петров Плански период 2015-2025 Предлог План

Јавен повик за достана иницијативи за изработка на урбанистички планови за првиот квартал од 2019 година

Финален извештај за стратегиска оцена врз животната средина за урбанистички план за село Ново Село, Општина Ѓорче Петров, за плански периос (2015-2025)

Мислење по финален Извештај за стратегиска оцена на животната средина

Јавна анкета и јавна презентација на архитектонско – урбанизатички план за формирање на градежна парцела за ОУ „Јоаким Крчовски“ на дел од КП 393/1 и КП 393/2 КО Орман вон Г.Р. (дел од УПС Орман), Општина Ѓорче Петов

Архитектонско – урбанизатичкипроект за формирање на градежна парцела за Основно Училиште „Јоаким Крчовски“ на дел од КП 393/1 и КП 393/2 КО Орман вон Град (од УПС Орман), Општина Ѓорче Петов

Известување за јавна расправа и јавен увид по Нацрт Извештајот за стратегиска оцена на влијание врз животната средина на Урбанистички план за Ново Село, Општина Ѓорче Петров – Скопје

Одлука за неспроведување на стратегиска оцена за плански документ ДУП за градска четврт СЗ 20, општина Ѓорче Петров.

Одлка за организирање на Јавен увид и Јавна расправа по нацрт Извештајот за стратегиска оцена на влијанието врз животната средина на Урбанистичкиот план за Ново Село, Оптина Ѓорче Петров – Скопје

Нацрт Извештај за стратегиска оцена врз животната средина од урбанистички план за село Ново Село, општина Ѓорче Петров за плански период (2015 – 2025)

Формулари СО ДУП СЗ 20

Повторна јавна анкета и јавна презентација на предлог детален урбанистички план за градска четврт СЗ 20, Општина Ѓорче Петров

Предлог план детален урбанистички план за градска четврт СЗ 20 Општина Ѓорче Петров Скопје

Решение за формирање на Комисија за изработка на извештај од спроведена јавна презентација и јавна анкета за архитектонско-урбанистички проект за ГП 13.1 и ГП 13.2 со намена А1- домување во стамбени куќи за КП 1673 КО Кучково, Општина Ѓорче Петров

Јавна анкета и јавна презентација за архитектонско – урбанистички проект за ГП 13.1 и ГП.2 со намена А1-домување во стамбени куќи за КП 1673 КО Кучково, Општина Ѓорче Петров

ДУП за градска четврт СЗ 20 Општина Ѓорче Петров Скопје

Јавна анкета и јавна презентација на предлог детален урбанистички план за градска четврт СЗ 20, Општина Ѓорче Петров

Јавна анкета и јавна презентација на архитектонско -урбанистички проект за формирање на градежна парцела ГП 1.4 со намена В2-детска градинка на КП 1912/3, КО Волково, од Општ акт Волково, Општина Ѓорче Петров – Скопje

Архитектонско урбанистички проект за формирање на градежна парцела ГП 1.4 со намена В2 – детска градинка, на КП 1912/3, КО Волково, од општ акт волково, општина Ѓорче Петров

Формулари и одлука за неспроведување на стратегиска оцена за влијание на животната средина за ДУП СЗ 14

Формулари и одлука за спроведување на стратегиска оцена за влијание на животната средина за УПС Ново Село, Општина Ѓорче Петров

Решение за организирање на Јавен повик за доставување на иницијативи за изработка на урбанистички планови за вториот квартал од 2017 год.

Соопштение Јавен повик за доставување на иницијатива за изработка на Урбанистички планови за вториот квартал од 2017 година

Урбанистички план за село Волково, Општина Ѓорче Петров плански период 2017-2027 предлог план

Јавна анкета и јавна презентација на предлог урбанистички план за село Волково, Општина Ѓорче Петров

Решение за организирање на Јавна анкета и Јавна презентација по добиено Мислење од Комисија за давање мислење по Архитектонски урбанистички проект, АУП за промена на границите на ГП 3.23(КП8237/3 и 8237/5) и ГП 3.24 (8329/2) КО Ѓорче Петров 6 Општина Ѓорче Петров Скопје

Јавна презентација и Јавна анкета АУП за промена на границите на ГП 3.23(КП8237/3 и 8237/5) и ГП 3.24 (8329/2) КО Ѓорче Петров 6 Општина Ѓорче Петров Скопје

Детален урбанистички план за градска четврт СЗ 14 Општина Ѓорче Петров, Скопје
Планска Документација 2016-2021 Предлог План

Повторна Јавна презентација и Јавна анкета на Предлог Детален урбанистички план за градска четврт СЗ 14

Исправка на Соопштението за организирање на Повторна Јавна презентација и Јавна анкета на Предлог Детален урбанистички план за градска четврт СЗ 14, Општина Ѓорче Петров

Одлука за несроведување на стратегиска оцена за плански документ ДУП за градска четврт СЗ 02

Архитектонско – урбанистички проект за формирање на градежна парцела со намена Б3-големи угостителски единици на КП2936 и КП2937, КО Кучково Општина Ѓорче Петров

Архитектонско – урбанистички проект за формирање на градежна парцела со намена Б3-големи угостителски единици на КП2936 и КП2937, КО Кучково Општина Ѓорче Петров

Соопштение Архитектонски урбанистички проект за формирање на градежна парцела со намена Б3-големи угостителски единици КП2936 и КП2937, КО Кучково, Општина Ѓорче Петров донесе решение за организирање на: јавна презентација и Јавна анкета

Архитектонско – урбанистички проект за намена А1 домување во стамбени куќи на КП 2338, КП2339,Кп2340, КП2341, КП2342, КП2343 и КП2344, КО Кучково, Блок 23 од УПС Кучково, Општина Ѓорче Петров

Соопштение Архитектонско урбанистички проект со намена А1 домување во станбени куќи за КП 2338, КП2339,Кп2340, КП2341, КП2342, КП2343 и КП2344, КО Кучково, Блок 23 од УПС Кучково, Општина Ѓорче Петров, дека Општина Ѓорче Петров донесе Решение за организирање на: Јавна Презентација и Јава Анкета

Урбанистички план за село Ново Општина Ѓорче Петров планска документација Предлог План плански период 2015-2025

Соопштение јавна презентација и Јавна анкета на Предлог урбанистички план за село Ново Село, Општина Ѓорче Петров – Скопје

Јавна презентација и Јавна анкета на предлог детален урбанистички план за градска четврт СЗ 14

Детален урбанистички план за градска четврт СЗ 14 Општина Ѓорче Петров – Скопје

Соопштение Се известуваат граѓаните и правните лица од просторот, со дефиниран проектен опфат на Архитектонски урбанистичкиот проект со намена А1 домување во станбени куќи за КП 1486/1 и 1486/2 КО Волково од Општ акт за село Волково, Општина Ѓорче Петров -Скопје, дека општина Ѓорче Петров донесе решение за организирање на Јавна презентација и Јавна анкета

Табела со нумерички показатели според АУП за КП 1486/1 и 1486/2

УПС Кучково со разработка на карактеристичен блок – Опис на граница на плански опсфат

Повторна Јавна анкета и Јавна презентација по утврден нацрт за Урбанистички план за село Кучково со разработка на карактеристичен блок

Урбанистички план за село Кучково Општина Ѓорче Петров со разработка на карактеристичен блок – нацрт план

Јавна презентација и Јавна анкета за градска четврт СЗ 02

Архитектонско -урбанистички проект за КП 388/2, 678/1 од општ акт за Ново село – Производен погон со магацин – Општина Ѓорче Петров Скопје

Соопштение, Јавна презентација и анкета на Архитектонско урбанистички проект за КП 388/2, 678/1

Урбанистички план за село Кисела Јабука, Планска документација синтезен план

Соопштение за организирање на повторна Јавна презентација и Јавна анкета по Предлог Урбанистички план за село Кисела Јабука

Јавна Презентација и Јавна анкета – Површина на проектниот опфат е идентичен со површината на оформената ГП – градежна парцела со АУП ос предметите КП 419/1; КП 414/7 и 414/8 и изнесува 13.119,00 м2

Архитектонско – Урбанистички проект за А3 групно домување – Дом за стари лица за градежна парцела 1.1 на КП 419/1, 414/7 и 414/8 КО Ѓорче Петров 1 – Ново Село од општ акт за Ново село Општина Ѓорче Петров – Скопје

Урбанистички план за село Кисела Јабука Општина Ѓорче Петров Планска документација Предлог план Плански период 2016-2026

Соопштение за јавна презентација и Јавна Анкета по предлог Урбанистички план за село Кисела Јабука, Општи а Ѓорче Петров – Скопје

Одлука за организирање Јавна анкета и Јавна презентација по Одлуката за Утврдување на Нацрт Детален Урбанистички План за Градска четврт СЗ 07, Општина Ѓорче Петров – Скопје

Детален урбанистички план за градска четврт СЗ 07, Општина Ѓорче Петров – Скопје

Соопштение за изработка на ДУП за градска четврт СЗ 14, Општина Ѓорче Петров

ДУП СЗ 14 Концепт 1

ДУП СЗ 14 Концепт 2

Урбанистички план за село Кисела Јабука – Општина Ѓорче Петров

Известување – Министерство за животна средина и просторно планирање

Одлука за неспроведување на стратегиска оцена за плански документ Урбанистички план за село Кисела Јабука Општина Ѓорче Петров – Скопје

Стратегиска Оцена за СЗ 07

Одлука за неспроведување на стратегиска оцена за планскиот документ ДУП за градска четврт СЗ 07, Општина Ѓорче Петров

Известување од Министерство за животна средина и просторно планирање

Одлука за организирање на Јавен повик за доставување на иницијативи за изработка на Урбанистички планови за првиот квартал од 2016 година

СООПШТЕНИЕ за организирање на Јавен повик за доставување на иницијативи за изработка на Урбанистички планови за првиот квартал од 2016 година

СООПШТЕНИЕ Повторна Јавна Анкета и Јавна презентација по утврдрн Нацрт за Урбанистички план за село Кучково со разработка на карактеристичен блок, Општина Ѓорче Петров – Скопје

ОДЛУКА За организирањена повторна јавна анкета и Јавна презентација по Одлука за карактеристичен блок, Општина Ѓорче Петов – Скопје

Урбанистички План за село Кучково Општина Ѓорче Петров

Блок 10 и 11 планска документација 2012-2022 Нацрт План

Урбанистички план за село Кучково Општина Ѓорче Петров

Планска документација 2012-2022 Нацрт План

Детален урбанистички план за градска четврт СЗ 12 Општина Ѓорче Петров – Скопје

Јавна презентација и Јавна анкета По Нацртот за Детален урбанистички план за Градска четврт СЗ 12

О Д Л У К А За организирање на Јавна анкета и Јавната презентација по Одлуката за Утврдување на Нацрт Детален Урбанистички План за Градска четврт СЗ 12

Нацрт извештај за стратегиска оценка врз животната средина за планска документација за регулација и уредување на дел од речното корито на реката Лепенец од границата на ГУП на Град Скопје до граицата на Р.Македонија со Р.Косово

Известување за Јавна расправа и јавен увид по нацрт Извештајот за стратегиска оцена на влијание врз животната средина на Проектот за инфраструктура за регулација и уредување на дел од речното корито на реката Лепенец од границата на ГУП на Град Скопје до границата на Република Македонија со република Косово, Општина Ѓорче Петров Скопје

Одлука за организирање на Јавен увид и Јавна расправа по Нацрт Извештајот за стратегиска оцена на влијание врз животната средина на Проектот за инфраструктура за регулација и уредување на дел речно корито на реката Лепенец од граница на ГУП на Град Скопје до граница на Република Македонија со Република Косово, Општина Ѓорче Петров – Скопје, а врз основа на Одлука за спроведување на стратегиска оцена на влијание врз животната средина донесена од Градоначалникот

Известување поврзано со постапка за носење на планска документација ДУП за градска четврт СЗ 10 – Општина Ѓорче Петров

Одлука за неспроведување на стратегиска оцена за планскиот документ ДУП за градкса четврт СЗ 10, Општина Ѓорче Петров

Формулари СЗ 10

Одлука за организирање на Јавна анкета и Јавна презентација по Одлуката за Утврдување на нацрт Детален Урбанистички План за Градска четврт СЗ 11, Општина Ѓорче Петров – Скопје

Јавна презентација и Јавна анкета По нацртот за Детален урбанистички план за Градкса четврт СЗ 11, Општина Ѓорче Петров

Детален Урбанистички план за градска четврт СЗ 11

Јавна презентација и Јавна анкета По нацртот за Детален урбанистички план за Градкса четврт СЗ 10, Општина Ѓорче Петров

Одлука за организирање на Јавна анкета и Јавна презентација по Одлуката за Утврдување на нацрт Детален Урбанистички План за Градска четврт СЗ 10, Општина Ѓорче Петров – Скопје

Детален Урбанистички план за градска четврт СЗ 10

И З В Е С Т У В А Њ Е За Јавна расправа и јавен увид по Нацрт Извештајот за стратегиска оцена на влијание врз животната средина на Урбанистички план за село Кучково со разработка на карактеристичен блок, Општина Ѓорче Петров-Скопје

ОДЛУКА За организирање на Јавен увид и Јавна расправа по Нацрт Извештајот за стратегиска оцена на влијание врз животната средина на Урбанистички План за Село Кучково со разработка на карактеристичен блок, Општина Ѓорче Петров-Скопје

(НАЦРТ) ИЗВЕШТАЈ ЗА СТРАТЕГИСКА ОЦЕНА НА ЖИВОТНА СРЕДИНА НА Урбанистички план за село Кучково, Општина Ѓорче Петров

МЗСПП С3 11

Детален урбанистички план за градска четврт СЗ 11

одлука за неспроведување на стратегиска оцена ДУП за градска четврт С3 11

Детален урбанистички план за една градежна парцела (7.7) во детален урбанистички план С3 03

Соопштение за јавна презентација и јавна анкета по предлог Детален урбанистички план за една градежна парцела (7.7) во детален урбанистички план С3 03

ДУП Градска четврт C3 18, Општина Ѓорче Петров

Одлука за организирање на повторна Јавна презентација по Одлуката за утврдување на Нацрт Детален Урбанизатички План за Градска Четврт C3 18, Општина Ѓорче Петров Скопје

Соопштение Повторна Јавна презентација и Јавна анкета

С О О П Ш Т Е Н И Е

Се известуваат граѓаните и правните лица од просторот, со дефиниран плански опфат од утврдениот Нацрт План ДУП за Градска четврт СЗ 08, дека Општина Ѓорче Петров донесе Одлука за организирање на:

Јавна презентација и Јавна анкета

По Нацртот за Детален урбанистички план за Градска четврт СЗ 08, Општина Ѓорче Петров – Скопје, со следните граници на плански опфат:

  • Северозапад – осовина на собирна улица „Лепенец“;
  • Североисток – осовина на градска магистрала – булевар „Илинден“;
  • Југоисток – осовина на градска магистрала – улица „Црногорска“ и
  • Југозапад – осовина на собирна улица „Лука Геров“ (надвозник).

——————————————————————————–

С О О П Ш Т Е Н И Е

Се известуваат граѓаните и правните лица од просторот, со дефиниран плански опфат од утврдениот Нацрт План ДУП за Градска четврт СЗ 18, дека Општина Ѓорче Петров донесе Одлука за организирање на:

Јавна презентација и Јавна анкета

По Нацртот за Детален урбанистички план за Градска четврт СЗ 18 – Општина Ѓорче Петров – Скопје, со следните граници на плански опфат:

  • Север – осовина на булевар „Илинден“ – А.04-С.06;
  • Исток – осовина на постојна сервисна улица „Ацо Шопов-2“;
  • Југоисток – осовина на постојна сервисна улица „Ацо Шопов-1“; и
  • Запад – осовина на планирана собирна улица „ Ацо Шопов “ .

——————————————————————————–

О Д Л У К А

За организирање на Јавна анкета и Јавната презентација по Одлуката за утврдување на Нацрт Детален Урбанистички План за Градска четврт СЗ 18, Општина Ѓорче Петров-Скопје

——————————————————————————–

О Д Л У К А

За организирање на Јавна анкета и Јавната презентација по Одлуката за утврдување на Нацрт Детален Урбанистички План за Градска четврт СЗ 08, Општина Ѓорче Петров-Скопје

——————————————————————————–

ДУП ГРАДСКА ЧЕТВРТ ЦЗ 18, ОПШТИНА ЃОРЧЕ ПЕТРОВ

——————————————————————————–

ДЕТАЛЕН УРБАНИЗАТИЧКИ ПЛАН ЗА ГРАДСКА ЧЕТВРТ СЗ 08 ОПШТИНА ЃОРЧЕ ПЕТРОВ, СКОПЈЕ

ПРИЛОГ: СИНТЕЗЕН