СПИСОК НА ВАЖЕЧКИ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ НА ТЕРИТОРИЈА НА ОПШТИНА ЃОРЧЕ ПЕТРОВ

ДЕТАЛНИ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ (ВО РАМКИ НА ГУП НА ГРАД СКОПЈЕ)

Градска четвртНумерација на планНазив на план
Градска четврт
СЗ 01
01.01.ДУП Даме Груев, со Плански период 1993-1998
(Одлука бр. 08-224/1 од 03.02.1993)
Градска четврт
СЗ 02
02.01.ДУП за Градска четврт СЗ 02, со Плански период 2015-2020
(Одлука бр. 08-3724/8 од 26.12.2017)
Градска четврт
СЗ 03
03.01.ДУП за Градска четврт СЗ 03, со Плански период 2013-2018
(Одлука бр. 07-4609/7 од 12.11.2014)
Градска четврт
СЗ 04
04.01.ДУП за Градска четврт СЗ 04, со Плански период 2013-2018
(Одлука бр. 08-182/10 од 30.01.2015)
Градска четврт
СЗ 05
05.01.ДУП Даме Груев, со Плански период 1993-1998
(Одлука бр. 08-224/1 од 03.02.1993)
05.02.ДУП Дел од западна индустриска зона Урбан модул „Улица Лепенец“, со Плански период 2005-2010
(Одлука бр. 07-2416/4 од 28.09.2005)
05.03.ДУП УЗ Даме Груев УБ 1, со Плански период 2009-2014
(Одлука бр. 07-126/4 од 30.01.2009)
05.04.ДУП УЗ Даме Груев УБ 1, Блок 5, со Плански период 2009-2014
(Одлука бр. 07-1804/5 од 15.07.2011)
05.05.ДУП УЗ Даме Груев УБ 3, со Плански период 2011-2016
(Одлука бр. 07-1383/3 од 23.04.2014)
Градска четврт
СЗ 06
06.01.ДУП Западна индустриска зона Пречистителна станица, со Плански период 2004-2009
(Одлука бр. 07-1139/3 од 21.10.2004)
06.02.ДУП Дел од западна индустриска зона Ул. „Шарпланинска“ – Б1, со Плански период 2007-2012
(Одлука бр. 07-122/4 од 30.01.2008)
06.03.ДУП Дел од западна индустриска зона Ул. „Шарпланинска“ – Б2, со Плански период 2009-2014
Одлука бр. 07-477/3 од 11.03.2011)
06.04.ДУП Дел од западна индустриска зона Ул. „Шарпланинска“ – Б3, со Плански период 2011-2016
(Одлука бр. 07 1653/5 од 28.06.2012)
06.05.ДУП Дел од западна индустриска зона УМ Ул. „Лепенец“, Блок 6, со Плански период 2012-2017
(Одлука бр. 07 1304/5 од 10.10.2013)
Градска четврт
СЗ 07
07.01.ДУП за Градска четврт СЗ 07, со Плански период 2015-2020
(Одлука бр. 08-3324/26 од 10.11.2016)
Градска четврт
СЗ 08
08.01.ДУП за Градска четврт СЗ 08, со Плански период 2014-2019
(Одлука бр. 07-1936/3 од 14.07.2015)
Градска четврт
СЗ 09
09.01.ДУП за Зона мало стопанство, со Плански период 2007-2012
(Одлука бр. 07-3224/4 од 23.12.2008)
Градска четврт
СЗ 10
10.01.ДУП за Градска четврт СЗ 10, со Плански период 2015-2020
(Одлука бр. 08-479/4 од 23.02.2016)
Градска четврт
СЗ 11
11.01.ДУП за Градска четврт СЗ 11, со Плански период 2015-2020
(Одлука бр. 08-160/3 од 27.01.2017)
Градска четврт
СЗ 12
12.01./
Градска четврт
СЗ 13
13.01.ДУП за Градска четврт СЗ 13, со Плански период 2017-2022
(Одлука бр. 08-2173/3 од 09.12.2021)
Градска четврт
СЗ 14
14.01.ДУП м.з. Ѓорче Петров 37, со Плански период 2000-2005
(Одлука бр. 07-307/4 од 21.03.2001)
14.02.ДУП м.з. Мирче Ацев 38, со Плански период 2000-2005
(Одлука бр. 07-733/3 од 10.07.2001)
14.03.ДУП УЗ Мирче Ацев – УБ 9 дел 1, со Плански период 2003-2008
(Одлука бр. 07-165/4 од 09.03.2004)
14.04.ДУП Дел од м.з. Ѓорче Петров и Мирче Ацев Северен дел, со Плански период 2005-2010
(Одлука бр. 07-1930/3 од 25.09.2006)
14.05.ДУП УЗ Мирче Ацев – УБ 9 дел 2, со Плански период 2010-2015
(Одлука бр. 07-477/4 од 11.03.2011)
Градска четврт
СЗ 15
15.01.ДУП за Градска четврт СЗ 15, со Плански период 2019-2024
(Одлука бр. 08-442/5 од 25.02.2021)
Градска четврт
СЗ 16
16.01.ДУП за Градска четврт СЗ 16, со Плански период 2020-2025
(Одлука бр. 02-386/4 од 17.02.2024 год.)
Градска четврт
СЗ 17
17.01./
Градска четврт
СЗ 18
18.01.ДУП за Градска четврт СЗ 18, со Плански период 2013-2018
(Одлука бр. 07-1936/4 од 14.07.2015)
Градска четврт
СЗ 20
20.01.ДУП за Градска четврт СЗ 20, со Плански период 2017-2022
(Одлука бр. 08-3187/3 од 01.10.2019)
Градска четврт
СЗ 21
21.01.ДУП м.з. Ѓорче Петров 37, со Плански период 2000-2005
(Одлука бр. 07-307/4 од 21.03.2001)
21.02.ДУП м.з. Мирче Ацев 38, со Плански период 2000-2005
(Одлука бр. 07-733/3 од 10.07.2001)
21.03.ДУП Дел од м.з. „Ѓорче Петров“ (37), УБ 19, со Плански период 2003-2008
(Одлука бр. 07-1191/3 од 25.11.2003)
21.04.ДУП Дел од м.з. „Ѓорче Петров“ (37), УБ 17, со Плански период 2005-2010
(Одлука бр. 08-1309/4-1 од 28.07.2005)
21.05.ДУП Локалитет Алекса Демниевски, со Плански период 2006-2011
(Одлука бр. 07-1474/4 од 21.07.2006)
21.06.ДУП Крајбрежен појас – локалитет „Спортски терени“, со Плански период 2008-2013
(Одлука бр. 07-3224/2 од 23.12.2008)
21.07.ДУП УЗ Мирче Ацев – Блок 13, со Плански период 2011-2016
(Одлука бр. 07-2703/4 од 14.09.2012)
21.08.ДУП за крајбрежен појас – локалитет Спортски терени – дел од Блок 1, со Плански период 2012-2017
(Одлука бр. 07 3104/3 од 10.10.2013)
Градска четврт
СЗ 24
24.01.ДУП Приобален дел – Запад, м.з. „Дексион“ 39, со Плански период 1998-2003
(Одлука бр. 07-500/4 од 28.05.1999)
24.02.ДУП Локалитет Јурија, со Плански период 2001 2006
(Одлука бр. 07-1050/3 од 17.10.2001)
24.03.ДУП за Градска четврт СЗ 24, Блок СЗ 24.03,со Плански период 2019-2024
(Одлука бр. 08-1392/3 од 31.08.2020)
Градска четврт
СЗ 25
25.01.ДУП за Локалитет „Приобален дел – Исток“, м.з. „Ѓорче Петров“ – 37, со Плански период 1998-2003
(Одлука бр. 07 1126/5 од 10.12.1999)
Градска четврт
СЗ 27
27.01.ДУП Даме Груев, со Плански период 1993-1998
(Одлука бр. 08-224/1 од 03.02.1993)
27.02.ДУП Дел од у.з. „Даме Груев“, УБ – 2, со Плански период 2008-2013
(Одлука бр. 07-676/3 од 17.03.2009)
27.03.ДУП УЗ Даме Груев УБ 2 Блок 13, со Плански период 2012-2017
(Одлука бр. 07-3760/3 од 05.12.2013)
УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ ЗА СЕЛО
 НумерацијаНазив на план
 1Изменување и дополнување на УПС Орман – разработка на Блок 11, 12 и 13,
со Плански период 2011-2021
(Одлука бр. 07-162/9 од 30.01.2012)
1.1.Наменски план во мерило 1:2500
1.2.1.3.


Разработка на блокови 11, 12 и 13 во мерило 1:1000Изменување и дополнување на урбанистички план за село Орман, Блокови 11, 12, 13, 14, 15, 15.1, 16 и 17, со Плански период 2019-2029
(Одлука бр. 02-386/5 од 17.02.2024 год.)
2УПС Кучково,
со Плански период 2012-2022
(Одлука бр. 08-3758/10 од 22.12.2016)
2.1.Наменски план во мерило 1:2500
2.2.Разработка на блокови 10 и 11 во мерило 1:1000
3УПС Кисела Јабука, со Плански период 2016-2026
(Одлука бр. 08-445/12 од 24.02.2017)
4УПС Ново Село, со Плански период 2015-2025
(Одлука бр. 08-1819/7 од 16.11.2020)
5Општ акт за село Волково,
(Одлука бр. 07-3669/10 од 27.08.2014)
6Општ акт за село Никиштане,
(Одлука бр. 07-3669/12 од 27.08.2014)
УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ ВОН НАСЕЛЕНО МЕСТО
 НумерацијаНазив на план
 1УПВНМ Клучка Стопански двор,
со Плански период 2008-2018
(Одлука бр. 07-42/3 од 22.10.2010)
1.1.Наменски план во мерило 1:2500
1.2.Разработка на Урбана единица Б во мерило 1:1000
2УПВНМ Веле Поле, со Плански период 2019-2029
(Одлука бр. 08-1992/5 од 07.06.2019)