30.05.2024

Урбанистички проект со план за парцелација, за ГП 17.25, ГП 17.26 и ГП 17.27 од ДУП дел од УЗ Даме Груев УБ 1, донесен со Одлука бр. 07-126/4 од 30.01.2009 год. Општина Ѓорче Петров

21.03.2024

Урбанистички проект со план за парцелација за корекција на границите на градежната парцела 1.28 од ДУП Крајбрежен појас, локалитет Спортски терени (Одлука бр. 07-3224/5 од 23.12.2008 год.), на КП 9249/2 и КП 9245/14, КО Ѓорче Петров 6 – Ѓорче Петров, Општина Ѓорче Петров, Скопје

21.03.2024

Урбанистички проект со план за парцелација за формирање на ГП 21.1 со намена А1.1   Куќи со двор, на КП 2530, КП 2529, КП 2531/2, КП 2531/1, КП 2532 и пристапен пат на дел од КП 2515/1, КО Кучково, Општина Ѓорче Петров од УПС Кучково со разработка на карактеристичен блок и Техничка исправка во УПС Кучково со разработка на карактеристичен блок 20 донесен со Одлука бр. 08-3758/10 од 22.12.2016 год. и Одлука бр. 08-2664/12 од 31.07.2018 год, Општина Ѓорче Петров

01.02.2024 год

Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена А4.3 – Семејни куќи за времен престој – викенд куќи, на КП 2938, KO Кучково, Општина Ѓорче Петров

19.12.2023

Урбанистички проект со план за парцелација за формирање на ГП 1.1 со намена А1 – Куќи за домување и пристап на КП 396/22 и дел од КП 396, КО Орман вон град од УПС Орман и разработка на Блокови 11, 12 и 13, зона за домување со високи стандарди и спорт, Општина Ѓорче Петров, донесен со Одлука бр. 07-42/4 од 22.01.2010 година, Општина Ѓорче Петров

03.11.2023

Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за намена А4.3 – Викенд куќи и други објекти за времено сместување и пристап на КП 3764, КП 3765, КП 3766, дел од КП 3759/1, дел од КП 3767, дел од КП 3768, дел од КП 3769/2, дел од КП 3794, дел од КП 3815/1, дел од КП 13475/2, дел од КП 13516/1 и дел од КП 13521/2, КО Ѓорче Петров 3 – Дексион, Општина Ѓорче Петров

06.07.2023

Урбанистички проект со план за парцелација за формирање на една градежна парцела со намена Г3 – Индустрија за склопување на финални производи и сервисни услуги и инфраструктурен коридор со намена Е1 – Сообраќајни линиски и др. инфраструктури од ГП 1.13 со намена Г3 – Сервисни и услужни дејности согласно ДУП за Зона мало стопанство, Општина Ѓорче Петров, донесен со Одлука бр. 07 3224/4 од 23.12.2008

24.03.2023

Урбанистички проект со план за парцелација со намена А1 ‑ Домување во куќи, за уточнување на границите на ГП 12.11, 12.12, 12.13, 12.14 од ДУП за М.З. Ѓорче Петров – 37 и М.З. Мирче Ацев – 38, Северен дел, (КО Ѓорче Петров 6 – Ѓорче Петров), Општина Ѓорче Петров

11.11.2022

Урбанистички проект со план за парцелација за формирање на градежни парцели на КП. бр. 488 и дел од КП. бр. 487/1 од УПС Кучково – дел од блок 7/2 – КО. Кучково, Општина Ѓорче Петров, со намена А1 – домување во куќи

26.09.2022

Урбанистички проект за парцелирано градежно земјиште за разработка на ГП 2.4 од ДУП за Градска четврт СЗ 08, со намена Г2 – Лесна преработувачка и помалку загадувачка индустрија, на КП 1251/2, 1251/3, 1251/11, 1251/12, 1251/13, 1251/19, 1251/20, 1251/21, 1251/22, 1251/25, 1252/9, 1258/10, 2707/7, 2707/8, 2707/9, 2707/11 и 13431/22 и делови од КП 1251/4, 1251/10, 1251/14, 2707/2, 2707/4 и 13431/17, КО Ѓорче Петров 5 – Лепенец, Општина Ѓорче Петров, Скопје

27.04.2023

Урбанистички проект со план за парцелација за формирање на градежна парцела со намена А2 – Домување во станбени згради од две градежни парцели ГП 2.44 и ГП 2.45 во опфатот на ДУП за Градска четврт СЗ 20, КО Ѓорче Петров 6 – Ѓорче Петров, Општина Ѓорче Петров – Скопје

17.03.2022

Урбанистички проект за парцелирано градежно земјиште за разработка на ГП 1.5 од ДУП за Градска четврт СЗ 08, со намена Г2 – Лесна преработувачка и помалку загадувачка индустрија, на КП 3210/5, 3210/7 и 13506/3, КО Ѓорче Петров 5 – Лепенец, Општина Ѓорче Петров, Скопје

03.02.2022

Урбанистички проект за уточнување на крстосување помеѓу „Сервисна улица 7“ и „Сервисна улица 8“ со кружна крстосница, Општина Ѓорче Петров

03.02.2022

Урбанистички проект за инфраструктура со намена Е1.5 – Резервоар за вода и препумпна станица, планиран во рамки на Блок 2 од УПВНМ Веле Поле, Општина Ѓорче Петров

03.02.2022

Урбанистички проект за сервисни улици „Новопланирана 6“ и „Новопланирана 1“ во месноста Веле Поле, Општина Ѓорче Петров

03.02.2022

Урбанистички проект за инфраструктура со намена Е1.5 – Резервоар за вода, планиран во рамки на Блок 2 од УПВНМ Веле Поле, Општина Ѓорче Петров

Урбанистички проект со план за парцелација за формирање на градежна парцела со намена Г4.1 – Отворени, полузатворени и затворени складишта за индустриска стока, во опфатот на УПВНМ Клучка – Стопански двор, на дел од КП 3475/1, КП3475/2, КП 3475/5, КП3475/6 и КП3475/14, КО Кучково, Општина Ѓорче Петров