Службени гласници од 2024 година

Службен гласник број 1/2024

Службен гласник број 2/2024

Службен гласник број 3/2024

Службени гласници од 2023 година

Службен гласник број 1/2023

Службен гласник број 2/2023

Службен гласник број 3/2023

Службен гласник број 4/2023

Службен гласник број 5/2023

Службен гласник број 6/2023

Службен гласник број 7/2023

Службен гласник број 8/2023

Службен гласник број 9/2023

Службен гласник број 10/2023

Службен гласник број 11/2023

Службен гласник број 12/2023

Службен гласник број 13/2023

Службен гласник број 14/2023

Службени гласници од 2022 година

Регистар на прописи и други акти објавени во службен гласник на Општина Ѓорче Петров Скопје за 2022 година

Службен гласник број 1/2022

Службен гласник број 2/2022

Службен гласник број 3/2022

Службен гласник број 4/2022

Службен гласник број 5/2022

Службен гласник број 6/2022

Службен гласник број 7/2022

Службен гласник број 8/2022

Службен гласник број 9/2022

Службен гласник број 10/2022

Службен гласник број 11/2022

Службен гласник број 12/2022

Службен гласник број 13/2022

Службен гласник број 14/2022

Службен гласник број 15/2022

Службен гласник број 16/2022

Службен гласник број 17/2022

Службен гласник број 18/2022

Службени гласници од 2021 година

Регистар на прописи и други акти објавени во службен гласник на Општина Ѓорче Петров Скопје за 2021 година

Службен гласник број 1/2021

Службен гласник број 2/2021
Службен гласник број 3/2021
Службен гласник број 4/2021
Службен гласник број 5/2021
Службен гласник број 6/2021

Службен гласник број 7/2021

Службен гласник број 8/2021

Службен гласник број 9/2021

Службен гласник број 10/2021

Службен гласник број 11/2021

Службен гласник број 12/2021

Службен гласник број 13/2021

Службен гласник број 14/2021

Службен гласник број 15/2021

Службен гласник број 16/2021

Службен гласник број 17/2021

Службен гласник број 18/2021

Службени гласници од 2020 година

Регистар на прописи и други акти објавени во службен гласник на Општина Ѓорче Петров Скопје за 2020 година

Службен гласник број 1/2020
Службен гласник број 2/2020
Службен гласник број 3/2020
Службен гласник број 4/2020
Службен гласник број 5/2020
Службен гласник број 6/2020
Службен гласник број 7/2020
Службен гласник број 8/2020
Службен гласник број 9/2020
Службен гласник број 10/2020
Службен гласник број 11/2020

Службени гласници од 2019 година

Регистар на прописи и други акти објавени во службен гласник на Општина Ѓорче Петров Скопје за 2019 година

Службен гласник број 1/2019
Службен гласник број 2/2019
Службен гласник број 3/2019
Службен гласник број 4/2019
Службен гласник број 5/2019
Службен гласник број 6/2019
Службен гласник број 7/2019
Службен гласник број 8/2019
Службен гласник број 9/2019
Службен гласник број 10/2019
Службен гласник број 11/2019
Службен гласник број 12/2019
Службен гласник број 13/2019
Службен гласник број 14/2019
Службен гласник број 15/2019
Службен гласник број 16/2019
Службен гласник број 17/2019

Службени гласници од 2018 година

Регистар на прописи и други акти објавени во службен гласник на Општина Ѓорче Петров Скопје за 2018 година

Службен гласник број 1/2018
Службен гласник број 2/2018
Службен гласник број 3/2018
Службен гласник број 4/2018
Службен гласник број 5/2018
Службен гласник број 6/2018
Службен гласник број 7/2018
Службен гласник број 8/2018
Службен гласник број 9/2018
Службен гласник број 10/2018
Службен гласник број 11/2018
Службен гласник број 12/2018
Службен гласник број 13/2018
Службен гласник број 14/2018
Службен гласник број 15/2018
Службен гласник број 16/2018
Службен гласник број 17/2018
Службен гласник број 18/2018
Службен гласник број 19/2018

Службени гласници од 2017 година

Службен гласник број 1/2017
Службен гласник број 2/2017
Службен гласник број 3/2017
Службен гласник број 4/2017
Службен гласник број 5/2017
Службен гласник број 6/2017
Службен гласник број 7/2017
Службен гласник број 8/2017
Службен гласник број 9/2017
Службен гласник број 10/2017
Службен гласник број 11/2017
Службен гласник број 12/2017
Службен гласник број 13/2017
Службен гласник број 14/2017
Службен гласник број 15/2017
Службен гласник број 16/2017
Службен гласник број 17/2017
Службен гласник број 18/2017
Службен гласник број 19/2017
Службен гласник број 20/2017

Службени гласници од 2016 година

Службен гласник број 1/2016
Службен гласник број 2/2016
Службен гласник број 3/2016
Службен гласник број 4/2016
Службен гласник број 5/2016
Службен гласник број 6/2016
Службен гласник број 7/2016
Службен гласник број 8/2016
Службен гласник број 9/2016
Службен гласник број 10/2016
Службен гласник број 11/2016
Службен гласник број 11-1/2016
Службен гласник број 12/2016
Службен гласник број 13/2016
Службен гласник број 14/2016

Службени гласници од 2015 година

Службен гласник број 1/2015
Службен гласник број 2/2015
Службен гласник број 3/2015
Службен гласник број 4/2015
Службен гласник број 5/2015
Службен гласник број 6/2015
Службен гласник број 7/2015
Службен гласник број 8/2015
Службен гласник број 9/2015
Службен гласник број 10/2015
Службен гласник број 11/2015
Службен гласник број 12/2015
Службен гласник број 13/2015
Службен гласник број 14/2015

Службени гласници од 2014 година

Службен гласник број 1/2014
Службен гласник број 2/2014
Службен гласник број 3/2014
Службен гласник број 4/2014
Службен гласник број 5/2014
Службен гласник број 6/2014
Службен гласник број 7/2014
Службен гласник број 8/2014
Службен гласник број 9/2014
Службен гласник број 10/2014
Службен гласник број 11/2014
Службен гласник број 12/2014
Службен гласник број 13/2014
Службен гласник број 14/2014

Службени гласници од 2013 година

Службен гласник број 1/2013
Службен гласник број 2/2013
Службен гласник број 3/2013
Службен гласник број 4/2013
Службен гласник број 5/2013
Службен гласник број 6/2013
Службен гласник број 7/2013
Службен гласник број 8/2013
Службен гласник број 9/2013
Службен гласник број 10/2013
Службен гласник број 11/2013
Службен гласник број 12/2013
Службен гласник број 13/2013
Службен гласник број 14/2013
Службен гласник број 15/2013
Службен гласник број 16/2013
Службен гласник број 17/2013
Службен гласник број 18/2013
Службен гласник број 19/2013

Службени гласници од 2012 година

Службен гласник број 1/2012
Службен гласник број 2/2012
Службен гласник број 3/2012
Службен гласник број 4/2012
Службен гласник број 5/2012
Службен гласник број 6/2012
Службен гласник број 7/2012
Службен гласник број 8/2012
Службен гласник број 9/2012
Службен гласник број 10/2012
Службен гласник број 11/2012
Службен гласник број 12/2012
Службен гласник број 13/2012
Службен гласник број 14/2012
Службен гласник број 15/2012
Службен гласник број 16/2012

Службени гласници од 2011 година

Службен гласник број 1/2011
Службен гласник број 2/2011
Службен гласник број 3/2011
Службен гласник број 4/2011
Службен гласник број 5/2011
Службен гласник број 6/2011
Службен гласник број 7/2011
Службен гласник број 8/2011
Службен гласник број 9/2011
Службен гласник број 10/2011
Службен гласник број 11/2011
Службен гласник број 12/2011
Службен гласник број 13/2011
Службен гласник број 14/2011
Службен гласник број 15/2011
Службен гласник број 16/2011

Службени гласници од 2010 година

Службен гласник број 1/2010
Службен гласник број 2/2010
Службен гласник број 3/2010
Службен гласник број 4/2010
Службен гласник број 5/2010
Службен гласник број 6/2010
Службен гласник број 7/2010
Службен гласник број 8/2010
Службен гласник број 9/2010
Службен гласник број 10/2010
Службен гласник број 11/2010
Службен гласник број 12/2010
Службен гласник број 13/2010
Службен гласник број 14/2010

Службени гласници од 2009 година

Службен гласник број 1/2009
Службен гласник број 2/2009
Службен гласник број 3/2009
Службен гласник број 4/2009
Службен гласник број 5/2009
Службен гласник број 6/2009
Службен гласник број 7/2009
Службен гласник број 8/2009
Службен гласник број 9/2009
Службен гласник број 10/2009
Службен гласник број 11/2009
Службен гласник број 12/2009
Службен гласник број 13/2009
Службен гласник број 14/2009
Службен гласник број 15/2009
Службен гласник број 16/2009
Службен гласник број 17/2009

Службени гласници од 2008 година

Службен гласник број 1/2008
Службен гласник број 2/2008
Службен гласник број 3/2008
Службен гласник број 4/2008
Службен гласник број 5/2008
Службен гласник број 6/2008
Службен гласник број 7/2008
Службен гласник број 8/2008
Службен гласник број 9/2008
Службен гласник број 10/2008
Службен гласник број 11/2008
Службен гласник број 12/2008
Службен гласник број 13/2008
Службен гласник број 14/2008

Службени гласници од 2007 година

Службен гласник број 1/2007
Службен гласник број 2/2007
Службен гласник број 3/2007
Службен гласник број 4/2007
Службен гласник број 5/2007
Службен гласник број 6/2007
Службен гласник број 7/2007
Службен гласник број 8/2007
Службен гласник број 9/2007
Службен гласник број 10/2007
Службен гласник број 11/2007

Службени гласници од 2006 година

Службен гласник број 1/2006
Службен гласник број 2/2006
Службен гласник број 3/2006
Службен гласник број 4/2006
Службен гласник број 5/2006
Службен гласник број 6/2006
Службен гласник број 7/2006
Службен гласник број 8/2006
Службен гласник број 9/2006
Службен гласник број 10/2006
Службен гласник број 11/2006
Службен гласник број 12/2006
Службен гласник број 13/2006