Општина Ѓорче Петров потпиша договор со Министерство за финансии за изведба на проектот за партерно уредување на локалитетот „Крст“ во с.Кучково-фаза 1 (Еко Училница) и “Набавка на Комунално возило за зимско одржување на улици и патишта во руралните општински средини“

Проектот опфаќа уредување околу постоечкиот локалитет „Крст“ во с.Кучково на вкупна површина од 5.456м2 и истиот предвидува партерно уредување и хортикултурно оплеменување. Со ова, Кучково добива современ центар за рекреација и настава во природа.

Со набавката на новото комунално возило опремено со приклучна механизација за зимско одржување, ќе ги намалиме трошоците на општината и ќе се ослободат средства за приоритетите на жителите.

Share