Согласно Договор за изведба на под-проектот “Реконструкција на различни улици во урбаното општинско подрачје на општина Ѓорче Петров”, предвидено е изведба на атмосферска канализација на ул.„Манчу Матак“ и реконструкција на горниот строј на улицата по цела нејзина должина, со поставување нов асфалт.

Во овој момент, во завршна фаза е изградбата на атмосферската канализација, чија вкупна должина изнесува L=808,30m’. Согласно позитивните препораки на ЈП Водовод и канализација-Скопје, општината проектираше и изведе сепаратна продолжена атмосферска мрежа од ул.„Манчу Матак“ , чија траса води под асфалтот и осовината на ул.„Кичевска“-директно до испустот во крајниот реципиент -р.Вардар.

Со изградбата на атмосферската канализација на ул.„Манчу Матак“ ќе се постигне организирано собирање и одведување на површинските/атмосферски води по цела нејзина должина со поставување на 23 лиено-железни сливници, како и превенција од поплавување на станбените објекти лоцирани долж цела траса на улицата.

Паралелно со завршување на фазата за изведба на атмосферска канализација, изведувачот на терен започна со земјени ископи и поставување тампонски слој, по што следува фазата – поставување бетонски рабници и изведба на тротоари, чиј почеток е најавен во текот на следната недела.

На овој начин, со изведба на атмосферската канализација и целосната реконструкција на ул.„Манчу Матак“, ќе се максимизира техничкиот век на улицата, со што долгорочно ќе се задоволат потребите на заедницата од овој урбан дел на општина Ѓорче Петров.

Проектот се реализира преку Проектната единица на Министерството за финансии и МСИП 2-проект за подобрување на општинските услуги кој се реализира со финансиска поддршка од Меѓународната банка за обнова и развој-Светска банка. Вредноста на проектот е 17.135.952,45 МКД со вклучен ДДВ.

Share