ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ – за реализација на Годишен Извештај за реализација на програмата за урбано планирање, програмата за комунални дејности , програмата за Јавна Чистота и програмата за изградба и одржување на јавни објекти на општина Ѓорче Петров за 2020 година

ИЗВЕШТАЈ за реализација на Програмата за урбано планирање и програмата за комунални дејности за периодот од 01-10/2021 година

Анализа на степенот и начинот на спроведување и реализација на урбанистичките планови на територијата на Општина Ѓорче Петров за 2021 година

Извештај од извршената анализа на степенот и начинот на спроведување и реализација на урбанистичките планови на територијата на Општина Ѓорче Петров за 2021 година

Анализа на степенот и начинот на спроведување и реализација на урбанистичките планови на територијата на Општина Ѓорче Петров за 2022 година

Извештај од извршената анализа на степенот и начинот на спроведување и реализација на урбанистичките планови на територијата на Општина Ѓорче Петров за 2022 година

Анализа на степенот и начинот на спроведување и реализација на урбанистичките планови на територијата на Општина Ѓорче Петров за 2023 година

Извештај од извршената анализа на степенот и начинот на спроведување и реализација на урбанистичките планови на територијата на Општина Ѓорче Петров за 2023 година