Комисијата за Еднакви можности на жените и мажите

Претседател: Драгица Добеска

 Членови:   1. Тања Милановска Најдовски

                 2. Данијела Николиќ

                 3. Бојана Илков

                 4. Марина Ивановска