ПРОГРАМА за Чист воздух на подрачјето на општина Ѓорче Петров за 2021 година

ПРОГРАМА за Jавна чистота на општина Ѓорче Петров за 2021 година

ПРОГРАМА за оддржување и развој на јавно осветлување на подрачјето на Општина Ѓорче Петров за 2021 година

ПРОГРАМA за комунални дејности на општина Ѓорче Петров за 2021 година

ПРОГРАМА за подршка на Локален Економски Развој на Општина Ѓорче Петров за 2021 година

ПРОГРАМA за изградба и одржување на јавни објекти во општина Ѓорче Петров за 2021 година

ПРОГРАМА За локални патишта сервисни и станбени улици во општина Ѓорче Петров за 2021 година

ПРОГРАМА ЗА УРБАНО ПЛАНИРАЊЕ ‘‘Ф‘‘ на Општина Ѓорче Петров за 2021 година

ПРОГРАМА за заштита на животна средина и природата на подрачјето на општина Ѓорче Петров за 2021 година

ПРОГРАМА за чист воздух на подрачјето на општина Ѓорче Петров за 2022 година

ПРОГРАМА за оддржување и развој на јавно осветлување на подрачјето на општина Ѓорче Петров за 2022 година

ПРОГРАМА За комунални дејности на општина Ѓорче Петров за 2022 година

ПРОГРАМА за подршка на Локален Економски Развој на општина Ѓорче Петров за 2022 година

ПРОГРАМА За изградба и одржување на Јавни објекти во општина Ѓорче Петров за 2022 година

ПРОГРАМА За локални патишта, сервисни и станбени улици на општина Ѓорче Петров за 2022 година

ПРОГРАМА За урбано планирање “Ф” на oпштина Ѓорче Петров за 2022 година

ПРОГРАМА за заштита на животна средина и природата на подрачјето на општина Ѓорче Петров за 2022 година

ПРОГРАМА за јавни работи на територија на општина Ѓорче Петров за 2022 година

ПРОГРАМА за дезинфекција, дезинсекција и дератизација на општина Ѓорче Петров за 2022 година