М-р Д-р Ленче Нелоска

Датум на раѓање: 18.04.1969

Место на раѓање: Струга

Адреса: ул.1606 бр.8/55, нас.Александрија, Ѓорче Петров 

Е-mail: neloskal@gmail.com.,

Странски јазици: Англиски – Berlitz Level 8

Компјутери: Word, Exсel, Power Point, Outlook Express, Internet

Професија: Доктор на медицина

Специјалност: дерматовенеролог.

Академска титула: Магистер по јавно здравје

 Образование:

–       Докторанд на Медицински Факултет Ниш, Србија, тема “The effects of the application of albumin, blood plasma and hyper – caloric nutrition in the process of healing pressure ulcers”

–       Магистер по јавно здравје – 2013 г. Магистерски труд на тема ”Декубитални улкуси во институција за долготраен престој – ризици, превенција и контрола“

–       Постдипломски студии по јавно здравје на Медицински факлутет во Скопје

–       Специјализација по дерматовенерологија – Медицински факултет Скопје, 2007 година,

–       Медицински факултет – Скопје – општа медицина, 1997 година

Вработена во:

 –       ЈЗУ Здравствен дом – Скопје

Работно искуство:

–       ЈЗУ Геронтолошки завод „13 Ноември” – Скопје, Директор на установата, од 2007 до 2017 година,

–       ЈЗО Здравствен дом – Скопје – 2001/2007

–       Колективен центар за хуманитарно згрижени лица “Радуша” – 2000/2001 до  почетокот на вооружениот конфликт во Радуша.

–       ПЗО “ЃАМП” – 2000;

–       ПЗО “Финадент” – 1998/2000;

Функции:

–       Потпретседател на Лекарска Комора на Македонија 2012-2017

–       Член ба бордот на директори на EPUAP (European Pressure Ulcer Advisory Panel) Trustee 2011-2017

–       Претседател на Асоцијација за хронични рани (Chronic Wounds Management Association (CWMA)

Учество во Државни Комисии:

–       Член на Одборот за соработка и доверба со јавноста на Медицински факултет во Скопје, Универзитет Св.Кирил и Методиј, Скопје.

–       Член на комисија за Државна награда Мајка Тереза 2012-2013

–       Комисија за национална стратегија на хронични незаразни болести –  Министерство за здравство, 2010-2013 година;

–       Член на Комисија за справување со кризи при Општина Ѓорче Петров од 2010-2017

–       Комисија за национална стратегија на долготрајна нега – Министерство за труд и социјална политика, 2010 година;

–       Комисија за национална стратегија на стари лица – Министерство за труд и социјална политика, 2010 година;

–       Комисија за национална стратегија за палијативна грижа – Министерство за здравство, 2010 година;

Член на:

–       EADV – Eurоpean Academy of Dermatology and Venerеology

–       EPUAP (European Pressure Ulcer Advisory Panel)

–       Honorary member of Bulgarian Dermatologists Association

–       Лекарска Комора на Македонија

–       Македонско лекарско друштво

–       Здружение на дерматовенеролози на Република Македонија

–       Црвен Крст на Македонија

–       The International Association of Lions Club

Биографија