Решение за свикување на Прва Конститутивна седница на советот на општина Ѓорче Петров

Решение за свикување на Втора седница на советот на општина Ѓорче Петров

Решение за свикување на Трета седница на советот на општина Ѓорче Петров

Решение за свикување на Четврта седница на советот на општина Ѓорче Петров

Решение за свикување на Петта седница на советот на општина Ѓорче Петров

Решение за свикување на Шеста седница на советот на општина Ѓорче Петров

Решение за свикување на Седма седница на советот на општина Ѓорче Петров

Решение за свикување на Осма седница на советот на општина Ѓорче Петров

Решение за свикување на Девета седница на советот на општина Ѓорче Петров

Решение за свикување на Десета седница на советот на општина Ѓорче Петров

Решение за свикување на Единаесета седница на советот на општина Ѓорче Петров

Решение за свикување на Дванаесетта седница на советот на општина Ѓорче Петров

Решение за свикување на Тринаесетта седница на советот на општина Ѓорче Петров

Решение за свикување на Четиринаесетта седница на советот на општина Ѓорче Петров

Решение за свикување на Петнаесеттата седница на советот на општина Ѓорче Петров

Решение за свикување на Шестнаесеттата седница на советот на општина Ѓорче Петров

Решение за свикување на Седумнаесеттата седница на советот на општина Ѓорче Петров

Решение за свикување на Осумнаесеттата седница на советот на општина Ѓорче Петров

Решение за свикување на Прва Свечена седница на советот на општина Ѓорче Петров

Решение за свикување на Деветнаесеттата седница на советот на општина Ѓорче Петров

Решение за свикување на Дваесетта седница на советот на општина Ѓорче Петров

Решение за свикување на Дваесет и првата седница на советот на општина Ѓорче Петров

Решение за свикување на Дваесет и втора седница на советот на општина Ѓорче Петров

Решение за свикување на Дваесет и трета седница на советот на општина Ѓорче Петров

Решение за свикување на Дваесет и четврта седница на советот на општина Ѓорче Петров

Решение за свикување на 1-ва вонредна седница на советот на Општина Ѓорче Петров

Решение за свикување на Дваесет и шеста седница на советот на општина Ѓорче Петров

Решение за свикување на Дваесет и седма седница на советот на општина Ѓорче Петров

Решение за свикување на Дваесет и осма седница на советот на општина Ѓорче Петров

Решение за свикување на Дваесет и девета седница на советот на општина Ѓорче Петров

Решение за свикување на Триесетта седница на советот на општина Ѓорче Петров

Решение за свикување на Триесет и прва седница на советот на општина Ѓорче Петров

Решение за свикување на Триесет и втора седница на советот на општина Ѓорче Петров

Решение за свикување на Триесет и трета седница на советот на општина Ѓорче Петров

Решение за свикување на Триесет и седма седница на советот на општина Ѓорче Петров

Решение за свикување на Триесет и осма седница на советот на општина Ѓорче Петров

Решение за свикување на Триесет и девета седница на советот на општина Ѓорче Петров

Решение за свикување на Втора вонредна седница на советот на општина Ѓорче Петров

Решение за свикување на Трета вонредна седница на советот на општина Ѓорче Петров

Решение за свикување на четириесетатата седница на советот на општина Ѓорче Петров

Решение за свикување на четириесет и првата седница на советот на општина Ѓорче Петров

Решение за свикување на четириесет и втора седница на советот на општина Ѓорче Петров

Решение за свикување на четириесет и трета седница на советот на општина Ѓорче Петров

Решение за свикување на четириесет и четврта седница на советот на општина Ѓорче Петров