Комисијата за мандатни прашања, избор и именувања

Претседател: Ленче Нелоска

 Членови:   1. Славчо Мисајлески

                 2. Наташа Менкиноска

                 3. Сенат Вели

                 4. Роберт Наумоски

Комисијата за финансирање, Буџет и Локален економски развој

Претседател: Славчо Мисајлевски

 Членови:  1. Игор Антовски

                  2. Тања Милановска Најдовски 

                  3. Илија Спасовски

                  4. Дарја Мустафаоглу

Комисијата за статут и прописи 

Претседател: Марјан Ливриниќ

 Членови:   1. Загорка Несторовска

                 2. Нирослав Антовски

                 3. Дарја Мустафаоглу

                 4. Снежана јовановска

Комисијата за образование, наука, здравствена, социјална заштита и заштита на деца

Претседател: Загорка Несторовска

 Членови:   1. Горан Гроздановски

                 2. Зоран Најдановски

                 3. Маја Стојковска

                 4. Дарја Мустафаоглу

Комисијата за урбанизам и заштита наживотната средина

Претседател: Славчо Мисајлески

 Членови:   1. Ленче нелоска

                 2. Игор Антовски

                 3. Роберт Наумоски

                 4. Мартин Трајковски

Комисија за комунални дејности, улици и патишта

Претседател: Горан Гроздановски

 Членови:   1. Драгица Добеска

                 2. Мирослав Антовски

                 3. Влатко Петрушевски

                 4. Сашо Цветковски

Комисијата за Еднакви можности на жените и мажите

Претседател: Драгица Добеска

 Членови:   1. Тања Милановска Најдовски

                 2. Данијела Николиќ

                 3. Бојана Илков

                 4. Марина Ивановска

Комисијата за култура, спорт, млади, признанија и награди

Претседател: Зоран Најдановски

 Членови:   1. Загорка Несторовска

                 2. Наташа Менкиноска

                 3. Влатко Петрушевски

                 4. Сенат Вели

Комисијата за меѓународна соработка и соработка со невладини организации, здруженија и фондации

Претседател: Марина Ивановска

 Членови:   1. Бојана Илков

                 2. Марјан Ливриниќ

                 3. Наташа Менкиноска

                 4. Данијела Николиќ