МИСИЈА

Воспоставување на квалитетен систем за остварување на ефикасна, ефективна и транспарентна локална самоуправа како сервис на граѓаните од сите генерации, со учество на сите чинители на општественото живеење.

ВИЗИЈА

Континуирано подобрување на квалитетот, безбедноста и стандардите на живеење на граѓаните, преку создавање на услови за развој, современа инфраструктура и квалитетна животна средина.