Oвластени лица – офицери за заштита на личните податоци

– Надица Мушијан – Раководител на одд. за општи и стручно административни работи

e-mail: n.moushian@opstinagpetrov.gov.mk

Контакт телефон: +389 02 2044411

– Ивана Крстевски – Соработник за следење и анализа на постапките за јавните набавки

e-mail: i.krstevski@opstinagpetrov.gov.mk

Контакт телефон: +389 02 2044411

– Бајан Аначков – Помлад соработник за управување со човечки ресурси

e-mail: b.anachkov@opstinagpetrov.gov.mk

Контакт телефон: +389 02 2044411

– Горан Андриевски – Раководител на сектор за финансиски прашања со овластување

e-mail: g.andrievski@opstinagpetrov.gov.mk

Контакт телефон: +389 02 2044411

Овластено лице за сигурност на информацискиот систем

– Ангеле Бошковски – Помлад соработник за ИТ инфраструктура 

e-mail: a.boshkovski@opstinagpetrov.gov.mk

Контакт телефон: 071 262 182

Политика за системот за заштита на лични податоци на општина Ѓорче Петров