Лица за посредување со информации од јавен карактер:

Службено лице: Лепа Ѓоргиевска-Јакимовска

e-mail: l.gjorgievska@opstinagpetrov.gov.mk

тел. 2039307 локал. 124

Службено лице: Надица Мушијан

тел. 2039307

e-mail: n.moushian@opstinagpetrov.gov.mk

Агенција за заштита на правото на слободен пристап на информации од јавен карактер