Завршни сметки

Завршна сметка на буџетот на Општина Ѓорче Петров за 2012 година

Завршна сметка на буџетот на Општина Ѓорче Петров за 2013 година

Завршна сметка на буџетот на Општина Ѓорче Петров за 2014 година

Завршна сметка на буџетот на Општина Ѓорче Петров за 2015 година

Завршна сметка на буџетот на Општина Ѓорче Петров за 2016 година

Завршна сметка на буџетот на Општина Ѓорче Петров за 2017 година

Завршна сметка на буџетот на Општина Ѓорче Петров за 2018 година

Завршна сметка на буџетот на Општина Ѓорче Петров за 2019 година