Урбани и месни заедници

Подрачјето на Општина Ѓорче Петров е организирано во облици на месна самоуправа. Согласно Законот за локална самоуправа, во градското подрачје тие имаа назив – урбани заедници, а во населените места – месни заедници. 
За решавање на прашања од непосредно и секојдневно значење за животот и работата на жителите од подрачјето на Урбаните и Месните заедници, согласно Законите, Статутот и овие Правила, граѓаните во Урбаните и Месните заедници сегрижат за покренување на иницијативи:
– за решавање на прашања од комуналната инфраструктура (снабдување со вода за пиење, одводнување на отпадни води, одржување на хигиената и зеленилото, изградба и одржување на патната мрежа, уредување и одржување на гробиштата во селата)
-за одржување на објекти од јавен интерес (улици, културни и спортски објекти,
водоводи и др.),
-за заштита на животната средина и природата(заштита од загадување на водата, воздухот и почвата, заштита од прекумерна бучава и сл.)
-за покренување на иницијативи за уредување на просторот.
-за организирање на културни, спортски, забавни и други манифестации и
-за други работи од непосредно, секојдневно значење за животот и работата на граѓаните на подрачјето на Урбаните и Месните заедници (јавен превоз на патници,образование,здравство и социјална заштита).
Урбаните и месните заедници вршаат и работи кои ќе им бидат делегирани од страна на Градоначалникот на Општина Ѓорче Петров
На територија на Општина Ѓорче Петров има организирани 9 Месни заедници.
  

Координатор на претседатели на Месни и Урбани заедници

г-дин Марјан Стојановски

тел. 071 238 962

1. УЗ Ѓорче Петров – 

Претседател: Г-ѓа Милка Спасевска

тел. 071 998 – 847


 2. УЗ Даме Груев – 

Претседател: Г-дин Душко Спировски

тел. 070 799-799  

 


 

3. УЗ Дексион –

Претседател: Г-дин. Методија Бебековски

тел. 072 644 – 702


4. МЗ Волково –

Претседател: Г-дин Мире Боцевски

тел. 071 998-847   
 


  5. МЗ Кучково – 

Претседател: Г-дин Јован Димишковски

тел.078 545-911

         


6. УЗ Мирче Ацев –

Претседател: Г-дин Љубен Вељановски

тел.078 545-621.

 


 7. МЗ Ново Село –  

Претседател: Г-дин Коце Стојановски

тел.078 545-808

 


8. МЗ Кисела Јабука – 

Претседател: Г-дин Љупчо Мишевски

тел. 071 998-841

 


 9. МЗ Орман – 
 

Претседател: Г-дин Воислав Кајевски

тел.078 545-655  

 


10. МЗ Никиштани – 

Претседател: Г-дин Беадин Османи

тел.071 998-843  

 


 11. УЗ Хром – 
 

Претседател: Г-дин Томе Стојменовски

тел. 078 625-202

 


12. МЗ Волково-Пржина – 

Претседател: Г-дин Љубомир Николиќ

тел. 071 998-846