Традиционални спортови

Селските народни спортски игри по повод “Денонт на Крстот“ Во општина Ѓорче Петров се одржува на 1 мај.

    Традиционаллен крос натпревар по повод  Денот на Оштина Ѓорче Петров, во општината се организира на кои земаат учество голем број ученици
  
    Турнирте во Шахот во Општината Ѓорче Петров се постојано застапени и шахот станува спорт кој зема се поголем замав помеѓу младите.