Стратегија за ЛЕР

Одделението за локален економски развој е координатор на сите можни инвеститори и донатори и крајните корисници на тие средства. Работата на ова одделение се изразува преку проекти организирани во базата на податоци (достапна за јавноста).                                               БАЗА НА ПОДАТОЦИ НА ЛЕР

 

1. Трговски Друштва/ Производи/ Индустрија
2. Пазар на Работна Сила
3. Финансии
4. Западна Индустриска Зона
5. Проекти на Општината ѓорче Петров
     5.1. Урбанизам, Животна Средина и Екологија, Комунални Дејности
          5.1.1. Водовод
               5.1.1.1. Довршување на водоводната мрежа во с. Волково, Стопански Двор и Кисела Јабука
         5.1.2. Канализација
               5.1.2.1. Изведба на фекална канализација во м. Јурија
               5.1.2.2. Отстранување на септички јами во ОѓП
               5.1.2.3. Изградба на Пречистителна станица, колекторски системи, фекална канализација за регионот Волково, Стопански Двор, Ново Село и Кисела Јабука
               5.1.2.4. Изградба на главен вод за фекална канализација за м. з. Јурија во м.з. Дексион
          5.1.3. шуми
                5.1.3.1. Пошумување и Заштита на Воздух (бадем, даб, орев)
          5.1.4. Паркови
          5.1.5. Црвен Крст
          5.1.6. Отпад
               5.1.6.1. Комунален
               5.1.6.2. Инертен- Цврст
               5.1.6.3. Течен (Фарми)
               5.1.6.4. Индустриски
               5.1.6.5. Медицински
     5.2. Образование
          5.2.1. Основни Училишта
     5.3. Детска Заштита (Градинки)
     5.4. Здравство
     5.5. Култура, Спорт, Уметност
          5.5.1. Кошаркарско игралиште кај паркот во н. Хром
     5.6. Цивилно Општество
          5.6.1. Поддршка на вработување на млади лица ЅЕСС
          5.6.2. Млади Брачни Парови (нивни придонеси)
          5.6.3. Едукативна Програма за ГраЃаните (МУЛТИЦО)
     5.7. Патна Инфраструктура
          5.7.1. Сервисни и Стамбени Улици
          5.7.2. Локални Патишта (Проширување/ Асфалтирање)
          5.7.3. Јавно Осветлување
          5.7.4. Пешачки мост на р. Вардар 
     5.8. Телекомуникации
6. Економски Манифестации, Саеми, Конгреси, Контакти за Фирми
7. НВО (Листа на Невладини Организации во Македонија и во ОЃП)
8. Листа на Донатори – Владини Организации