Совет

Совет на општина Ѓорче Петров

Совет на општина Ѓорче Петров CSV

1. Илија Спасовски

тел. 071 376 032

е-маил: i.spasovski@opstinagpetrov.gov.mk

2. Зоран Лалевиќ

тел. 071 376 015

е-маил: z.lalevik@opstinagpetrov.gov.mk

3. Снежана Јованоска

тел. 075 605 509

е-маил: s.jovanoska@opstinagpetrov.gov.mk

4. Влатко Цветковски

тел. 071 347 969

е-маил: v.cvetkovski@opstinagpetrov.gov.mk

5. Марија Тодоровска

тел. 071 238 986

е-маил: m.todorovska@opstinagpetrov.gov.mk

6. Верка Перовска

тел. 071 348 041

е-маил: v.perovska@opstinagpetrov.gov.mk

7. Гавро Маркоски

тел. 071 348 044

е-маил: g.markovski@opstinagpetrov.gov.mk

8. Наташа Вучидолова Ристовска

тел. 071 348 905

е-маил: n.v.ristovska@opstinagpetrov.gov.mk

9. Бојан Петровски

тел. 071 348 920

е-маил: b.petrovski@opstinagpetrov.gov.mk

10. Никола Гичевски

тел. 071 348 921

е-маил: n.gicevski@opstinagpetrov.gov.mk

11. Гоце Петрушевски

тел. 071 349 041

е-маил: g.petrushevski@opstinagpetrov.gov.mk

12. Стефанија Стојмановска

тел. 071 345 276

е-маил: s.stojmanovska@opstinagpetrov.gov.mk

13. Александар Ѓорѓиевски

тел. 071 345 369

е-маил: a.gorgievski@opstinagpetrov.gov.mk

14. Методи Наковски

тел. 070 387 179

е-маил: m.nakovski@opstinagpetrov.gov.mk

15. Марија Андоновска

тел. 071 211 523

е-маил: m.andonovska@opstinagpetrov.gov.mk

16. Дејанчо Дејанов

тел. 071 345 376

е-маил: d.dejanov@opstinagpetrov.gov.mk

17. Милка Спасевска

тел. 078 295 602

е-маил: m.spasevska@opstinagpetrov.gov.mk

18. Данијел Апостолоски

тел. 071 346 735

е-маил: d.apostoloski@opstinagpetrov.gov.mk

19. Гоце Петрески

тел. 078 295 615

е-маил: g.petreski@opstinagpetrov.gov.mk

20. Зоран Најдановски

тел. 071 346 697

е-маил: z.najdanovski@opstinagpetrov.gov.mk

21. Јасмина Гачева

тел. 071 345 542

е-маил:  j.gaceva@opstinagpetrov.gov.mk

22. Данијела Николиќ

тел. 070 297 963

е-маил: d.nikolik@opstinagpetrov.gov.mk

23. Славчо Мисајлески

тел. 071 348 099

е-маил: s.misajleski@opstinagpetrov.gov.mk