Совет – Комисии при Советот

Комисијата за мандатни прашања, избор и именувања

Претседател: Илија Спасовски

 Членови:   1. Влатко Цветковски

                 2. Наташа Вучидолова Ристовска

                 3. Методи Наковски

                 4. Гоце Петрески

Покана за седница на комисија

Извештај од сеница на комисија

Комисијата за финансирање, Буџет и Локален економски развој

Претседател: Гоце Петрушевски

 Членови:   1. Верка Перовска

                 2. Бојан Петровски

                 3. Милка Спасевска

                 4. Дејанчо Дејанов

Покана за седница на комисија

Извештај од сеница на комисија

Комисијата за статут и прописи 

Претседател:

 Членови:   1. Гоце Петрушевски

                 2. Александар Ѓорѓиевски

                 3. Марија Андонова

                 4. Гоце Петрески

Покана за седница на комисија

Комисијата за образование, наука, здравствена, социјална заштита и заштита на деца

 Претседател: Марија Тодоровска

 Членови:   1. Наташа Вучидолова Ристовска

                 2. Снежана Јованоска

                 3. Јасмина Гачева

                 4. Методи Наковски

 Покана за седница на комисија

 Комисијата за урбанизам и заштита наживотната средина

Претседател: Гавро Маркоски

 Членови:   1. Зоран Лалевиќ

                 2. Бојан Петровски

                 3. Марија Андоновска

                 4. Славчо Мисајлески

Покана за седница на комисија

Извештај од сеница на комисија

Комисија за комунални дејности, улици и патишта

Претседател: Методи Наковски

 Членови:   1. Влатко Цветковски

                 2. Илија Спасовски

                 3. Зоран Лалевиќ

                 4. Зоран Најдановски

Покана за седница на комисија

Комисијата за Еднакви можности на жените и мажите

Претседател: Верка Перовска

 Членови:   1. Марија Тодоровска

                 2. Никола Гичевски

                 3. Милка Спасевска

                 4. Даниела Николиќ

Комисијата за култура, спорт, млади, признанија и награди

Претседател: Александар Ѓорѓиевски

 Членови:   1. Гавро Марковски

                 2. Стефанија Стојмановска

                 3. Данијел Апостоловски

                 4. Гоце Петрецки

Покана за седница на комисија

Извештај од сеница на комисија

Комисијата за меѓународна соработка и соработка со невладини организации, здруженија и фондации

Претседател: Данијел Апостоловски

 Членови:   1. Стефанија Стојмановска

                 2. Никола Гичевски

                 3. Бојан Петровски

                 4. Дејанчо Дејанов