Слободен пристап до информациите од јавен карактер

Лица за посредување со информации од јавен карактер:

Службено лице: Лепа Ѓоргиевска-Јакимовска

e-mail: l.gjorgievska@opstinagpetrov.gov.mk

тел. 2039307 локал. 124

Службено лице: Весна Ќуксановиќ-Крстеска

e-mail: v.cuksanovic@opstinagpetrov.gov.mk

тел. 2039307 локал. 126

Листа на информации од јавен карактер во Општина Ѓорче Петров

Закон за слободен пристап до информации од јавен карактер

Агенција за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер