Слободен пристап до информациите од јавен карактер

Лица за посредување со информации од јавен карактер:

Службено лице: Бошко Стојанов

e-mail: b.stojanov@opstinagpetrov.gov.mk

тел. 2039307 локал. 128

Службено лице: Ангеле Бошковски

e-mail: a.boshkovski@opstinagpetrov.gov.mk

тел. 2039307 локал. 128

Листа на информации од јавен карактер во Општина Ѓорче Петров

Закон за слободен пристап до информации од јавен карактер

Комисија за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер