Претседавач на совет

Г-дин. Илија Спасовски

Роден 21.12.1970 година во Скопје.
Основно образование ОУ Димитар Поп Георгиев Беровски во Ѓорче Петров
Средно образование УСО Орце Николов Скопје во Скопје
Високо образование Машински факултет Скопјe
Вработен во Комерцијална банка од 01.02.2000 година на позиција самостоен проценител. Поседува лиценци за проценка на машини, опрема и транспортни средства. Овластен судски вештак на Основен суд Скопје. Континуирани обуки и усовршувања во Македонија и надвор, организирани од Комората на проценувачи на РМ која е член и на Европсаката комора. Прва група на Овластени енергетски контролори во РМ со редовни годишни обуки и конференции.