Општинска администрација

 

Општинска администрација CSV 

Градоначалник:

г-дин Александар Наумоски

тел. 2044411

e-mail: gradonacalnik@opstinagpetrov.gov.mk

1. Секретар:

/

2. Сектор за нормативно-правни, општи работи, работи на Градоначалникот, јавни дејности и работа со Советот

Раководител на сектор: г-дин Бошко Стојанов

тел: +389 02 20 39 307 локал 128

e-mail: b.stojanov@opstinagpetrov.gov.mk

2.1 Одделение за нормативно-правни работи и работа со советот

Раководител на одделението за нормативно-правни работи и работа со советот: /

тел: /

e-mail: /

2.2 Одделение за поддршка на градоначалникот

Раководител на одделение за поддршка на градоначалникот: г-ѓа Снежана Меновска

тел: +389 02 20 39 307 локал 124

e-mail: s.menovska@opstinagpetrov.gov.mk

2.3 Одделение за јавни дејности

Раководител на одделение за јавни дејности: г-ѓа Соња Палчевска

тел: +389 02 20 39 307 локал 123

e-mail: s.palcevska@opstinagpetrov.gov.mk

2.4 Одделение за општи и стручно-административни работи

Раководител на одделение за општи и стручно-административни работи: /

тел: /

e-mail: /

3. Сектор за финансиски прашања

Раководител на сектор: г-ѓа Драгица Тодоровска

тел: +389 02 20 39 307 локал 122

e-mail: d.todorovska@opstinagpetrov.gov.mk

3.1 Одделение за буџетска координација

Раководител на одделението за буџетска координација: /

тел: /

e-mail: /

3.2 Одделение за буџетска контрола

Раководител на одделението за буџетска контрола: г-ѓа Маја Галабова

тел: +389 02 20 39 307 локал 121

 e-mail: m.galabova@opstinagpetrov.gov.mk

3.3 Одделение за сметководство и плаќања

Раководител на одделението за сметководство и плаќања: /

тел: /

e-mail: /

3.4 Одделение за јавни набавки

Раководител на одделението за јавни набавки: /

тел: +389 02 20 39 307 локал 120

e-mail: /

4. Сектор за урбанизам, комунални дејности, , заштита на животната средина и локален економски развој

Раководителот на секторот: Целе Ристевски

тел: +389 02 20 45 658 локал 15

e-mail: c.ristevski@opstinagpetrov.gov.mk

4.1 Одделение за урбанизам и просторно планирање

Раководител на одделението за урбанизам и просторно планирање: Снежана Поповска

тел: +389 02 20 45 658 локал /

e-mail: s.popovska@opstinagpetrov.gov.mk

4.2 Одделение за спроведување на урбанистички планови

Раководител на одделението за спроведување на урбанистички планови: Ангелина Миркоска

тел: +389 02 20 45 658 локал /

e-mail: a.mirkoska@opstinagpetrov.gov.mk

4.3 Одделение за комунални дејности

Раководител на одделението за комунални дејности: /

тел: +389 02 20 45 658 локал /

e-mail: /

4.4 Одделение за заштита на животната средина, енергетска ефикасност и локален економски развој

Раководител на одделението за заштита на животната средина, енергетска ефикасност и локален економски развој: /

тел: +389 02 20 45 658 локал /

e-mail: /

5. Одделение за инспекциски работи

Раководител на одделението инспекциски работи-виш инспектор: Златко Бојаџиев

тел: +389 02 20 59 941

e-mail: z.bojadziev@opstinagpetrov.gov.mk

6. Одделение за внатрешна ревизија

Раководител на одделението за внатрешна ревизија: Надица Мушијан

тел: +389 02 20 39 307 лок 116

e-mail: n.moushian@opstinagpetrov.gov.mk

7. Одделение за управување со човечки ресурси

Раководител на одделението за управување со човечки ресурси: /

тел: +389 02 20 39 307 лок 127

e-mail: