Известување за постапување со бесправно изградени објекти

Почитувани граѓани,

Ве известуваме дека од 01.01.2018 година стапи на сила Законот за изменување на законот за постапување со бесправно изградени објекти (Службен весник на Република Македонија 190/17).

Сите лица кои се иматели на бесправно изградени објекти, кои ги изградиле заклучно со 3 март 2011 година, а на кои се изведени градежните и инсталатерските работи во целост и истите претставуваат градежна функционална целина, можат да поднесат барање за утврдување на правен статус на бесправно изграден објект најдоцна до 31 декември 2018 година, до кога е потребно да достават и геодетски елаборат за утврдување на фактичка состојба на бесправен објект.

Барањето за утврдување на правен статус на бесправен објект се поднесува на посебен образец, кој барателите можат да го подигнат од  општина Ѓорче Петров. За истото може и да платат во општината со сите платежни картички. Барателите можат да поднесат барање за утврдување на правен статус секој работен ден од 8:00 до 16:00 часот.

Воедно, ги известуваме и сите лица кои поднеле барање за утврдување на правен статус на бесправно изграден објект во периодот од 21 декември 2015 година до 31 март 2016 година дека е продожен рокот за доставување на геодетски елаборат за утврдување на фактичка состојба на бесправен објект, најдоцна до 30 јуни 2018 година.

Барање за утврдување на правен статус на бесправно изградени објекти од локално значење