Измени и дополни на годишните планови за јавните набавки

Измена и дополна на годишен план за јавни набавки за 2017 година на општина Ѓорче Петров

Изменување и дополнување годишен план за јавни набавки во 2018 година Бр.05-10-3 од 27.03.2018 год.

Изменување и дополнување годишен план за јавни набавки во 2018 година Бр.05-10-6 од 19.04.2018 год.

Изменување и дополнување годишен план за јавни набавки во 2018 година Бр.05-10-8 од 10.07.2018 год.

Изменување и дополнување годишен план за јавни набавки во 2018 година Бр.05-10-10 од 04.09.2018 год.