Инфраструктура

   –  Асфалтирана патна мрежа 80% од територијата на општината
   –  Железничка мрежа со колосек за Косово и Кичево
   –  Телекомоникациска мрежа 100%
   –  Радиодиофузна мрежа 100%
   –  Кабловска мрежа  50 %;
   –  Постојано користење на Инфо каналот
   –  Водоводна мрежа  70%
   –  Фекална мрежа  60%
   –  Електро-енергетска мрежа  100%
   –  Неизградена патна мрежа во рурален дел  70%
   –  Неасфалтирана патна мрежа  20%
   –  Непостоење на кабловска и интернет  50%
   –  Неизградена водоводна мрежа  30%
   –  Непостоење на пречистителна станица
   –  Слаб електричен напон на постоечката мрежа
   –  Недоизградена фекална  канализација  40%
   –  Непостоење на атмосверска  канализација   90%
   –  Непостоење на топловодна  мрежа  95%
   –  Неповрзаност на дел од територијата на општината (еден надвозник) со урбаниот дел
   –  Неконтролирана и дива градба што ќе ја оптерети постоечката  инфраструктура 
   –  Непостоење на локални медиуми