Вчера (понеделник) во просториите на општина Ѓорче Петров, градоначалникот на Општината, Сокол Митровски и градоначалникот на градот Поважска Бистрица од Република Словачка, Карол Јанас потпишаа меморандум за соработка.

Општината Ѓорче Петров во соработка со компанијата „ Елколект“ ја спроведува акцијата  „Рециклираме и се наградуваме“  за подигање на јавната свест за потребата од собирање и рециклирање на електронски отпад. Граѓаните кои имаат дотрајани , неупотребливи електрични апарати , компјутери, монитори, телевизори, правосмукалки својот опасен отпад може да го употребат за купон за учество во наградната игра. Во општината Ѓорче Петров,екомагацините на Елколект  се поставени во дворот на општината Ѓорче Петров и кај забавното игралиште пред мостот кон Волково ,а истиот може да биде оставен секоја сабота во неделата. Поради голема заинтересираност наградната игра ќе продолжи да трае до 25 декември, а извлекувањето на наградите ќе биде на 26 декември во 10 часаот.

 

Давање во закуп на недвижна ствар сопственост на општина Ѓорче Петров

Завршена е третата фаза од реконструицијата на пристапниот пат Драчево – Мотел Китка –во должина од 530м. Носител на проектот е Центарот за развој на Скопски плански регион. Средствата потребни за реализзација  на овој проект во висина од 2.849.650, 00 денари се обезбедени од МЛС Биро за регионален развој и од општината Студеничани како партнер на проектот. Досега Центарот за развој на Скопски плански регион во период 2011/2012 година има рекуструирано вкупно 1.700м и сегашните 530м вкупно Ценатрот за развој на Скопски плански регион преку Бирото за регионален развој го има  рекуструирано пат Драчево – Мотел Китка  во должина од 2.230м . Патот во употреба го пуштија Председателот на Скопскиот плански регион Градоначалникот на Општината Ѓорче Петров Сокол Митровски и Градоначалникот на Општина Студеничани Азем Садики.