Детални планови започнати во 2005 година:

1.  ДУП МЗ Даме Груев - УМ 1, П= 24ха
2.  ДУП МЗ Даме Груев - УМ 2, П= 18,84ха
3.  ДУП МЗ Дексион - дел над пруга, П= 16ха
4.  ДУП  зона за мало стопанство над пруга, П= 9,5ха
5.  ДУП локалитет спортски терени - крајбрежен појас, П=16ха
6.  Измена и дополнување на ДУП Реонски Центар Ѓорче Петров - УМ 1, П= 4,2ха