-  Асфалтирана патна мрежа 80% од територијата на општината
   -  Железничка мрежа со колосек за Косово и Кичево
   -  Телекомоникациска мрежа 100%
   -  Радиодиофузна мрежа 100%
   -  Кабловска мрежа  50 %;
   -  Постојано користење на Инфо каналот
   -  Водоводна мрежа  70%
   -  Фекална мрежа  60%
   -  Електро-енергетска мрежа  100%
   -  Неизградена патна мрежа во рурален дел  70%
   -  Неасфалтирана патна мрежа  20%
   -  Непостоење на кабловска и интернет  50%
   -  Неизградена водоводна мрежа  30%
   -  Непостоење на пречистителна станица
   -  Слаб електричен напон на постоечката мрежа
   -  Недоизградена фекална  канализација  40%
   -  Непостоење на атмосверска  канализација   90%
   -  Непостоење на топловодна  мрежа  95%
   -  Неповрзаност на дел од територијата на општината (еден надвозник) со урбаниот дел
   -  Неконтролирана и дива градба што ќе ја оптерети постоечката  инфраструктура 
   -  Непостоење на локални медиуми