Комисијата за мандатни прашања, избор и именувања

Претседател: Бојан Стојановски

 Членови:   1. Небојша Јаневски

                 2. Драган Трајкоски

                 3. Снежана Трајковска

                 4. Марија Тодоровска

 

Покана за седница на комисија

Извештај од сеница на комисија

 

Комисијата за финансирање, Буџет

Претседател: Милка Спасевска

 Членови:   1. Катерина Бишкоска Димитриовска

                 2. Лидија Јовановска

                 3. Виктор Петровски

                 4. Бранко Трајчевски

 

Покана за седница на комисија

Извештај од сеница на комисија

 

Комисијата за статут и прописи 

Претседател: Дејан Николоски

 Членови:   1. Бранко Трајчевски

                 2. Лидија Јовановска

                 3. Светлана Глигорова

                 4. Дијана Јовановиќ

Покана за седница на комисија

 

Комисијата за образование, наука, здравствена, социјална заштита и заштита на деца

 Претседател: Гоце Петрески

 Членови:   1. Светлана Глигорова

                 2. Даниела Николиќ

                 3. Марија Тодоровска

                 4. Радмила Апостоловска

 

 Покана за седница на комисија

 

 Комисијата за урбанизам и заштита наживотната средина

Претседател: Дејан Николоски

 Членови:   1. Роберт Наумоски

                 2. Небојша Јаневски

                 3. Снежана Трајковска

                 4. Живко Брњарчевски

 

Покана за седница на комисија

Извештај од сеница на комисија

 

Комисија за комунални дејности, улици и патишта

Претседател: Драган Трајковски

 Членови:   1. Даниела Николиќ

                 2. Небојша Јаневски

                 3. Ивица Тодоровски

                 4. Божо Веселиновски

 

Покана за седница на комисија

 

Комисијата за родова еднаквост

Претседател: Зоран Апостоловски

 Членови:   1. Светлана Глигорова

                 2. Снежана Трајковска

                 3. Драган Трајковски

                 4. Марија Тодоровска

 

Комисијата за култура, спорт, млади, признанија и награди

Претседател: Роберт Наумовски

 Членови:   1. Бојан Стојаноски

                 2. Гоце Петрески

                 3. Ѓорѓи Бисков

                 4. Виктор Перовски

 

Покана за седница на комисија

Извештај од сеница на комисија

 

Комисијата за меѓународна соработка и соработка со невладини организации, здруженија и фондации

Претседател: Јасмина Петковска

 Членови:   1. Зоран Апостоловски

                 2. Милка Спасевска

                 3. Ивица Тодоровски

                 4. Дијана Јовановиќ