Давање во закуп на недвижна ствар во сопственост на општина Ѓорче Петров