ДУП-ови во постапка

Финален извештај за стратегиска оцена врз животната средина за урбанистички план за село Ново Село, Општина Ѓорче Петров, за плански периос (2015-2025)

Мислење по финален Извештај за стратегиска оцена на животната средина

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Јавна анкета и јавна презентација на архитектонско – урбанизатички план за формирање на градежна парцела за ОУ „Јоаким Крчовски“ на дел од КП 393/1 и КП 393/2 КО Орман вон Г.Р. (дел од УПС Орман), Општина Ѓорче Петов

Архитектонско – урбанизатичкипроект за формирање на градежна парцела за Основно Училиште „Јоаким Крчовски“ на дел од КП 393/1 и КП 393/2 КО Орман вон Град (од УПС Орман), Општина Ѓорче Петов

 


Известување за јавна расправа и јавен увид по Нацрт Извештајот за стратегиска оцена на влијание врз животната средина на Урбанистички план за Ново Село, Општина Ѓорче Петров – Скопје

Одлука за неспроведување на стратегиска оцена за плански документ ДУП за градска четврт СЗ 20, општина Ѓорче Петров.

Одлка за организирање на Јавен увид и Јавна расправа по нацрт Извештајот за стратегиска оцена на влијанието врз животната средина на Урбанистичкиот план за Ново Село, Оптина Ѓорче Петров – Скопје

Нацрт Извештај за стратегиска оцена врз животната средина од урбанистички план за село Ново Село, општина Ѓорче Петров за плански период (2015 – 2025)

Формулари СО ДУП СЗ 20


Повторна јавна анкета и јавна презентација на предлог детален урбанистички план за градска четврт СЗ 20, Општина Ѓорче Петров

Предлог план детален урбанистички план за градска четврт СЗ 20 Општина Ѓорче Петров Скопје


Решение за формирање на Комисија за изработка на извештај од спроведена јавна презентација и јавна анкета за архитектонско-урбанистички проект за ГП 13.1 и ГП 13.2 со намена А1- домување во стамбени куќи за КП 1673 КО Кучково, Општина Ѓорче Петров

Јавна анкета и јавна презентација за архитектонско – урбанистички проект за ГП 13.1 и ГП.2 со намена А1-домување во стамбени куќи за КП 1673 КО Кучково, Општина Ѓорче Петров

————————————————————————————————————————————————————————————————

ДУП за градска четврт СЗ 20 Општина Ѓорче Петров Скопје
—————————————————————————————————————————————————————————————————

Јавна анкета и јавна презентација на предлог детален урбанистички план за градска четврт СЗ 20, Општина Ѓорче Петров

—————————————————————————————————————————————————————————————————–

Јавна анкета и јавна презентација на архитектонско -урбанистички проект за формирање на градежна парцела ГП 1.4 со намена В2-детска градинка на КП 1912/3, КО Волково, од Општ акт Волково, Општина Ѓорче Петров – Скопje

Архитектонско урбанистички проект за формирање на градежна парцела ГП 1.4 со намена В2 – детска градинка, на КП 1912/3, КО Волково, од општ акт волково, општина Ѓорче Петров

——————————————————————————————————————————————————————————————————————

Формулари и одлука за неспроведување на стратегиска оцена за влијание на животната средина за ДУП СЗ 14

——————————————————————————————————————————————————————————————————————

Формулари и одлука за спроведување на стратегиска оцена за влијание на животната средина за УПС Ново Село, Општина Ѓорче Петров

——————————————————————————————————————————————————————————————————————

Решение за организирање на Јавен повик за доставување на иницијативи за изработка на урбанистички планови за вториот квартал од 2017 год.

——————————————————————————————————————————————————————————————————————

Соопштение Јавен повик за доставување на иницијатива за изработка на Урбанистички планови за вториот квартал од 2017 година

——————————————————————————————————————————————————————————————————————

Урбанистички план за село Волково, Општина Ѓорче Петров плански период 2017-2027 предлог план

——————————————————————————————————————————————————————————————————————

Јавна анкета и јавна презентација на предлог урбанистички план за село Волково, Општина Ѓорче Петров

——————————————————————————————————————————————————————————————————————

Решение за организирање на Јавна анкета и Јавна презентација по добиено Мислење од Комисија за давање мислење по Архитектонски урбанистички проект, АУП за промена на границите на ГП 3.23(КП8237/3 и 8237/5) и ГП 3.24 (8329/2) КО Ѓорче Петров 6 Општина Ѓорче Петров Скопје

——————————————————————————————————————————————————————————————————————

Јавна презентација и Јавна анкета АУП за промена на границите на ГП 3.23(КП8237/3 и 8237/5) и ГП 3.24 (8329/2) КО Ѓорче Петров 6 Општина Ѓорче Петров Скопје

——————————————————————————————————————————————————————————————————————

Детален урбанистички план за градска четврт СЗ 14 Општина Ѓорче Петров, Скопје
Планска Документација 2016-2021 Предлог План

——————————————————————————————————————————————————————————————————————

Повторна Јавна презентација и Јавна анкета на Предлог Детален урбанистички план за градска четврт СЗ 14

——————————————————————————————————————————————————————————————————————

Исправка на Соопштението за организирање на Повторна Јавна презентација и Јавна анкета на Предлог Детален урбанистички план за градска четврт СЗ 14, Општина Ѓорче Петров

——————————————————————————————————————————————————————————————————————

Одлука за несроведување на стратегиска оцена за плански документ ДУП за градска четврт СЗ 02

——————————————————————————————————————————————————————————————————————-

Архитектонско – урбанистички проект за формирање на градежна парцела со намена Б3-големи угостителски единици на КП2936 и КП2937, КО Кучково Општина Ѓорче Петров

——————————————————————————————————————————————————————————————————————-

Архитектонско – урбанистички проект за формирање на градежна парцела со намена Б3-големи угостителски единици на КП2936 и КП2937, КО Кучково Општина Ѓорче Петров

——————————————————————————————————————————————————————————————————————-

Соопштение
Архитектонски урбанистички проект за формирање на градежна парцела со намена Б3-големи угостителски единици КП2936 и КП2937, КО Кучково, Општина Ѓорче Петров донесе решение за организирање на: јавна презентација и Јавна анкета

——————————————————————————————————————————————————————————————————————-

Архитектонско – урбанистички проект за намена А1 домување во стамбени куќи на КП 2338, КП2339,Кп2340, КП2341, КП2342, КП2343 и КП2344, КО Кучково, Блок 23 од УПС Кучково, Општина Ѓорче Петров

——————————————————————————————————————————————————————————————————————-

Соопштение
Архитектонско урбанистички проект со намена А1 домување во станбени куќи за КП 2338, КП2339,Кп2340, КП2341, КП2342, КП2343 и КП2344, КО Кучково, Блок 23 од УПС Кучково, Општина Ѓорче Петров, дека Општина Ѓорче Петров донесе Решение за организирање на: Јавна Презентација и Јава Анкета

——————————————————————————————————————————————————————————————————————-

Урбанистички план за село Ново Општина Ѓорче Петров планска документација Предлог План плански период 2015-2025

——————————————————————————————————————————————————————————————————————-

Соопштение
јавна презентација и Јавна анкета на Предлог урбанистички план за село Ново Село, Општина Ѓорче Петров – Скопје

——————————————————————————————————————————————————————————————————————-

Јавна презентација и Јавна анкета на предлог детален урбанистички план за градска четврт СЗ 14

——————————————————————————————————————————————————————————————————————-

Детален урбанистички план за градска четврт СЗ 14 Општина Ѓорче Петров – Скопје

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

Соопштение Се известуваат граѓаните и правните лица од просторот, со дефиниран проектен опфат на Архитектонски урбанистичкиот проект со намена А1 домување во станбени куќи за КП 1486/1 и 1486/2 КО Волково од Општ акт за село Волково, Општина Ѓорче Петров -Скопје, дека општина Ѓорче Петров донесе решение за организирање на Јавна презентација и Јавна анкета

—————————————————————————————————————————————————————————————————————–

Табела со нумерички показатели според АУП за КП 1486/1 и 1486/2

———————————————————————————————————————————————————————————————————————-

УПС Кучково со разработка на карактеристичен блок – Опис на граница на плански опсфат

  

Повторна Јавна анкета и Јавна презентација по утврден нацрт за Урбанистички план за село Кучково со разработка на карактеристичен блок

 

Урбанистички план за село Кучково Општина Ѓорче Петров со разработка на карактеристичен блок – нацрт план

  

Јавна презентација и Јавна анкета за градска четврт СЗ 02

 

Архитектонско -урбанистички проект за КП 388/2, 678/1 од општ акт за Ново село – Производен погон со магацин – Општина Ѓорче Петров Скопје

 

Соопштение, Јавна презентација и анкета на Архитектонско урбанистички проект за КП 388/2, 678/1

 

Урбанистички план за село Кисела Јабука, Планска документација синтезен план

 

Соопштение за организирање на повторна Јавна презентација и Јавна анкета по Предлог Урбанистички план за село Кисела Јабука

 

Јавна Презентација и Јавна анкета – Површина на проектниот опфат е идентичен со површината на оформената ГП – градежна парцела со АУП ос предметите КП 419/1; КП 414/7 и 414/8 и изнесува 13.119,00 м2

 

Архитектонско – Урбанистички проект за А3 групно домување – Дом за стари лица за градежна парцела 1.1 на КП 419/1, 414/7 и 414/8 КО Ѓорче Петров 1 – Ново Село од општ акт за Ново село Општина Ѓорче Петров – Скопје

 

Урбанистички план за село Кисела Јабука Општина Ѓорче Петров Планска документација Предлог план Плански период 2016-2026

 

Соопштение за јавна презентација и Јавна Анкета по предлог Урбанистички план за село Кисела Јабука, Општи а Ѓорче Петров – Скопје

 

 Одлука за организирање Јавна анкета и Јавна презентација по Одлуката за Утврдување на Нацрт Детален Урбанистички План за Градска четврт СЗ 07, Општина Ѓорче Петров – Скопје

 

 Детален урбанистички план за градска четврт СЗ 07, Општина Ѓорче Петров – Скопје 

 

Соопштение за изработка на ДУП за градска четврт СЗ 14, Општина Ѓорче Петров

 

ДУП СЗ 14 Концепт 1

 

ДУП СЗ 14 Концепт 2

 

 Урбанистички план за село Кисела Јабука – Општина Ѓорче Петров

Известување – Министерство за животна средина и просторно планирање

 

Одлука за неспроведување на стратегиска оцена за плански документ Урбанистички план за село Кисела Јабука Општина Ѓорче Петров – Скопје

 

Стратегиска Оцена за СЗ 07

 

 Одлука за неспроведување на стратегиска оцена за планскиот документ ДУП за градска четврт СЗ 07, Општина Ѓорче Петров

 

 Известување од Министерство за животна средина и просторно планирање

Одлука за организирање на Јавен повик за доставување на иницијативи за изработка на Урбанистички планови за првиот квартал од 2016 година 

  

СООПШТЕНИЕ

 за организирање на Јавен повик за доставување на иницијативи за изработка на Урбанистички планови за првиот квартал од 2016 година 

 

СООПШТЕНИЕ

Повторна Јавна Анкета и Јавна презентација  по утврдрн Нацрт за Урбанистички план за село Кучково со разработка на карактеристичен блок, Општина Ѓорче Петров – Скопје

  

ОДЛУКА

За организирањена повторна јавна анкета и Јавна презентација по Одлука за карактеристичен блок, Општина Ѓорче Петов – Скопје

Урбанистички План за село Кучково Општина Ѓорче Петров

Блок 10 и 11 планска документација 2012-2022 Нацрт План

 

Урбанистички план за село Кучково Општина Ѓорче Петров

Планска документација 2012-2022 Нацрт План

  

Детален урбанистички план за градска четврт СЗ 12

Општина Ѓорче Петров – Скопје

 

Јавна презентација и Јавна анкета По Нацртот за Детален урбанистички план за Градска четврт СЗ 12

 

О Д Л У К А За организирање на Јавна анкета и Јавната презентација по Одлуката за Утврдување на Нацрт Детален Урбанистички План за Градска четврт СЗ 12

  

Нацрт извештај за стратегиска оценка врз животната средина за планска документација за регулација и уредување на дел од речното корито на реката Лепенец од границата на ГУП на Град Скопје до граицата на Р.Македонија со Р.Косово

  

Известување за Јавна расправа и јавен увид по нацрт Извештајот за стратегиска оцена на влијание врз животната средина на Проектот за инфраструктура за регулација и уредување на дел од речното корито на реката Лепенец од границата на ГУП на Град Скопје до границата на Република Македонија со република Косово, Општина Ѓорче Петров Скопје

 

Одлука за организирање на Јавен увид и Јавна расправа по Нацрт Извештајот за стратегиска оцена на влијание врз животната средина на Проектот за инфраструктура за регулација и уредување на дел речно корито на реката Лепенец од граница на ГУП на Град Скопје до граница на Република Македонија со Република Косово, Општина Ѓорче Петров – Скопје, а врз основа на Одлука за спроведување на стратегиска оцена на влијание врз животната средина донесена од Градоначалникот

 

Известување поврзано со постапка за носење на планска документација ДУП за градска четврт СЗ 10 – Општина Ѓорче Петров

 

 Одлука за неспроведување на стратегиска оцена за планскиот документ ДУП за градкса четврт СЗ 10, Општина Ѓорче Петров

 

 Формулари СЗ 10

 

Одлука за организирање на Јавна анкета и Јавна презентација по Одлуката за Утврдување на нацрт Детален Урбанистички План за Градска четврт СЗ 11, Општина Ѓорче Петров – Скопје

 

Јавна презентација и Јавна анкета По нацртот за Детален урбанистички план за Градкса четврт СЗ 11, Општина Ѓорче Петров

 

Детален Урбанистички план за градска четврт СЗ 11

 

Јавна презентација и Јавна анкета По нацртот за Детален урбанистички план за Градкса четврт СЗ 10, Општина Ѓорче Петров

 

 Одлука за организирање на Јавна анкета и Јавна презентација по Одлуката за Утврдување на нацрт Детален Урбанистички План за Градска четврт СЗ 10, Општина Ѓорче Петров – Скопје

 

Детален Урбанистички план за градска четврт СЗ 10

 

И З В Е С Т У В А Њ Е

 За Јавна расправа  и јавен увид по Нацрт Извештајот за стратегиска оцена на влијание врз животната средина на Урбанистички план за село Кучково со разработка на карактеристичен блок, Општина Ѓорче Петров-Скопје

ОДЛУКА

За организирање на Јавен увид и Јавна расправа по Нацрт Извештајот за стратегиска оцена на влијание врз животната средина на Урбанистички План за Село Кучково со разработка на карактеристичен блок,   Општина Ѓорче Петров-Скопје

 

(НАЦРТ) ИЗВЕШТАЈ

ЗА СТРАТЕГИСКА ОЦЕНА НА ЖИВОТНА СРЕДИНА НА

Урбанистички план за село Кучково, Општина Ѓорче Петров

 

 МЗСПП С3 11

 Детален урбанистички план за градска четврт СЗ 11

 

одлука за неспроведување на стратегиска оцена ДУП за градска четврт С3 11

 

 Детален урбанистички план за една градежна парцела (7.7) во детален урбанистички план С3 03

 

Соопштение за јавна презентација и јавна анкета по предлог Детален урбанистички план за една градежна парцела (7.7) во детален урбанистички план С3 03

 

ДУП Градска четврт C3 18, Општина Ѓорче Петров

 

 

Одлука за организирање на повторна Јавна презентација по Одлуката за утврдување на Нацрт Детален Урбанизатички План за Градска Четврт C3 18, Општина Ѓорче Петров Скопје

 

Соопштение Повторна Јавна презентација и Јавна анкета

 

С О О П Ш Т Е Н И Е

Се известуваат граѓаните и правните лица од просторот, со дефиниран плански опфат од утврдениот Нацрт План ДУП за Градска четврт СЗ 08, дека Општина Ѓорче Петров донесе Одлука за организирање на:

    Јавна презентација и Јавна анкета

  По Нацртот за Детален урбанистички план за Градска четврт СЗ 08,      Општина Ѓорче Петров – Скопје,  со  следните граници на плански опфат: 

• Северозапад – осовина на собирна улица „Лепенец“;

• Североисток – осовина на градска магистрала – булевар „Илинден“;

• Југоисток – осовина на градска магистрала – улица „Црногорска“ и 

• Југозапад – осовина на собирна улица „Лука Геров“ (надвозник).

 

——————————————————————————–

С О О П Ш Т Е Н И Е

Се известуваат граѓаните и правните лица од просторот, со дефиниран плански опфат од утврдениот Нацрт План ДУП за Градска четврт СЗ 18, дека Општина Ѓорче Петров донесе Одлука за организирање на:

    Јавна презентација и Јавна анкета

 По Нацртот за Детален урбанистички план за Градска четврт СЗ 18 –  Општина Ѓорче Петров – Скопје,  со  следните граници на плански опфат:

• Север  – осовина на булевар „Илинден“ – А.04-С.06;

• Исток – осовина на постојна сервисна улица „Ацо Шопов-2“;

• Југоисток  – осовина на постојна сервисна улица „Ацо Шопов-1“; и

• Запад   – осовина на планирана собирна улица „ Ацо Шопов “ .

 

——————————————————————————– 

О Д Л У К А

За организирање на Јавна анкета и Јавната презентација по Одлуката за утврдување на Нацрт Детален Урбанистички План за Градска четврт СЗ 18,   Општина Ѓорче Петров-Скопје

 

——————————————————————————– 

О Д Л У К А

За организирање на Јавна анкета и Јавната презентација по Одлуката за утврдување на Нацрт Детален Урбанистички План за Градска четврт СЗ 08,   Општина Ѓорче Петров-Скопје

 

——————————————————————————– 

ДУП ГРАДСКА ЧЕТВРТ ЦЗ 18, ОПШТИНА ЃОРЧЕ ПЕТРОВ

 

——————————————————————————– 

ДЕТАЛЕН УРБАНИЗАТИЧКИ ПЛАН ЗА ГРАДСКА ЧЕТВРТ СЗ 08 ОПШТИНА ЃОРЧЕ ПЕТРОВ, СКОПЈЕ

ПРИЛОГ: СИНТЕЗЕН