Донесени ДУП-ови

Урбанистички план за село Кучково – Општина Ѓорче Петров со разработка на карактеристичен блок планска документација 2012-2022 година

—————————————————————————————————————————————————————————————————————-

Детален урбанистички план за градска четврт СЗ 07 – Општина Ѓорче Петров