Десет години успешно издаваштво на „Бумеранг“

ОУ „Мирче Ацев “ од општината Ѓорче Петров неодамна го издаде 55-от број на училишниот весник „Бумеранг“ . Весникот кој ги опфаќа најзначајните моменти од повеќегодишното постоење на училиштето бележи 10 години успешна континуирана работа и излегува 4 пати годишно. Дел од страниците се резервирани за многубројните достигнувања и позитивни резултати што учениците ги освојуваат на локалните, регионалните и државни натпревари. Училиштето има за цел преку овој весник да ја промовира својата работа о што подобро да го приближи секојдневието на учениците до своите родители и верни читатели. Во креирањето на весникот учествуваат учениците со помош на наставниците , и главниот уредник на весникот наставничката Маја В.Ставров.