Демографија

 Полова структура:

Пол

Број на жители

Процент (%)

Мажи

20.677

49.66

Жени

20.957

50.34

Вкупно

41.634

 

Национална структура:

Националност

Број на жители

Процент (%)

Македонци

35.455

85,16 %

Срби

1.730

4,16 %

Албанци

1.597

3,84 %

Роми

1.249

3 %

Бошњаци 

489

1,17 %

Турци

368

0,88 %

Власи

109

0,26 %

Останати

637 

1,53 %

Структура на образование:

Степен на образование

Број на жители

Процент (%)

Докторат

50

0,147%

Магистратура

67

0,197%

ВСС

2.911

8,55%

ВШС

1.231

3,62%

ССС

19.461

57,18%

Основно образование

7.435

21,85%

Без училиште

587

1,72%

Некомплетно основно образование

2.264

6,65%