Целосно оградено ООУ ,, Димитар Поп Георгиев Беровски”

Инфраструктурен зафат за поголема безбедност. Целосно го оградивме основното Димитар Поп Георгиев Беровски.

Поставена е заштитна метална ограда во височина од два и должина од 340 метри. Покрај главната влезна врата, поставени се уште две, пред влезот на градинката и лизгачка врата кон улицата „Алексо Демниевски“.  Сите три врати ќе се заклучуваат во попладневните часови.

Со поставувањето на оградата се зголемува безбедноста на учениците и се превенира појавата на девијантно однесување во вечерните часови.