ПРОЕКТ ЗА ПОВРЗУВАЊЕ НА ЛОКАЛНИ ПАТИШТА

ENVIRONMENTAL AND SOCIAL MANAGEMENT PLAN (ESMP) CHECKLIST Rehabilitation of existing roads: St. “Andon Keckarov ”, St. “Pekljane” and St. “Kuzman Shapkarev” in Municipality of Gjorche Petrov, Skopje

КОНТРОЛНА ЛИСТА НА ПЛАН ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ЖИВОТНАТА СРЕДИНА И СОЦИЈАЛНИТЕ АСПЕКТИ (ПУЖССА) Реконструкција на локалните улици: ул. „Антон Кецкаров“ и ул. „Пекљане“ и ул. „Кузман Шапкарев“ општина Ѓорче Петров, Скопје

Образец за доставување коментари

ИЗВЕСТУВАЊЕ за достапност на документ План за управување со животната средина и со социјалните аспекти (ПУЖССА) за проект за реконструкција на локалните улици: ул. „Антон Кецкаров“ и ул. „Пекљане“ и ул. „Кузман Шапкарев“ општина Ѓорче Петров,
во рамки на Проектот за поврзување на локални патишта