Потребна документација за еднократна парична помош на семејствата со новороденче родено на подрачјето на Општина Ѓорче Петров :

Еднократна парична помош за новороденче се доделува врз основа на поднесено барање од страна на семејството, до  Општина Ѓорче Петров, со уредно приложена документација на увид.
Во прилог на Барањето потребно е да ја доставите следната документација :
1.    Фотокопија од Извод од матична книга на родените (за новороденчето)
2.    Фотокопија од Извод од матична книга на венчани ( за родителите на новороденчето)
3.    Фотокопија од важечки лични карти или патни исправи од двајцата родители ,со исклучок на новороденче на самохран родител , со кои се потврдува живеалиштето во Општина Ѓорче Петров
4.    Фотокопија од трансакциона сметка
5.    Доказ за платена адиминстративна такса од 300 денари. (истата може да ја платите во Архивата при поднесување на документацијата)
Дополнителни документи за самохран родител:
(во зависност од основот за стекнување на статус-самохран родител, потребно е еден од доле наведените документи):
6.    Фотокопија од матична книга на умрени
7.    Фотокопија од Правосилна судска пресуда за разведен брак
8.    Доказ дека родителот не е во брачна заедница со фотокопија од Извод од матична книга на родени не постар од шест месеци  и Изјава дека не е во брачна заедница заверена на Нотар.

Рокот за поднесување на барањата е 90 дена, од моментот на раѓање на детето.