Одобрени урбанистички проекти

Урбанистички проект со план за парцелација за формирање на градежна парцела со намена Г4.1 – Отворени, полузатворени и затворени складишта за индустриска стока, во опфатот на УПВНМ Клучка – Стопански двор, на дел од КП 3475/1, КП3475/2, КП 3475/5, КП3475/6 и КП3475/14, КО Кучково, Општина Ѓорче Петров
(03.06.2012)