ОДЛУКА За измена и дополнување на одлуката за комунален ред и мерки за нејзино спроведување на подрачјето на општина Ѓорче Петров

Во членот 36 се додаваат  четири нови алинеи кои гласат:

движење, запирање или паркирање на возила на јавна зелена површина, зелена површина околу јавните објекти и зелена површина околу деловни и колективни станбени објекти;

-движење на запрежни возила;
-оставање на нерегистрирани, хаварисани или напуштени возила,
-оставање на приклучни возила, камп приколки, чамци, камп возила, земјоделски машини и сл.“

Целата одлука е достапна на следниот линк:

ОДЛУКА За измена и дополнување на одлуката за комунален ред и мерки за нејзино спроведување на подрачјето на општина Ѓорче Петров