Објава бр.01/2021 за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија по пат на електронско јавно наддавање

Спортски терени дел од Блок 1 / ГП 1.18.1

Објава бр.01/2021

Извод од ДУП

Записник од извршен увид на само место

Уверение за историски преглед на извршените запишувања за КП број.9241/3 КО Ѓорче Петров 6 – Ѓорче Петров

Уверение за историски преглед на извршените запишувања за КП број.9242/3 КО Ѓорче Петров 6 – Ѓорче Петров

Имотен лист број:96849 извод КП9241/3

Имотен лист број:96849 извод КП9242/3

Геодетски елаборат за геодетски работи за посебни намени за нумерички податоци КО Ѓорче Петров 6