Објава бр.01/2020 за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија по пат на електронско јавно наддавање

Објава бр.01/2020

Градски четврт СЗ 08 / ГП 1.5

Извод од ДУП

Записник од извршен увид на само место

Уверение за историски преглед на извршените запишувања за КП број. 3210/6 КО Ѓорче Петров 5 – Лепенец

Уверение за историски преглед на извршените запишувања за КП број. 3210/5 КО Ѓорче Петров 5 – Лепенец

Уверение за историски преглед на извршените запишувања за КП број. 13506/3 КО Ѓорче Петров 5 – Лепенец

Имотен лист број: 84035 извод

Имотен лист број: 83724 извод

Имотен лист број: 85269 извод

Геодетски елаборат за геодетски работи за посебни намени за нумерички податоци КО Ѓорче Петров 5

 

Спортски терени дел од Блок 1 / ГП 1.18.1

Извод од ДУП

Записник од извршен увид на само место

Уверение за историски преглед на извршените запишувања за КП број.9241/3 КО Ѓорче Петров 6 – Ѓорче Петров

Уверение за историски преглед на извршените запишувања за КП број.9242/3 КО Ѓорче Петров 6 – Ѓорче Петров

Имотен лист број:96849 извод КП9241/3

Имотен лист број:96849 извод КП9242/3

Геодетски елаборат за геодетски работи за посебни намени за нумерички податоци КО Ѓорче Петров 6