Линкови од училиштата за учење од дома

Подолу се линковите од дел од основните училишта од Ѓорче Петров кои може да се користат за учење од дома. Поради технички проблем кој се санира, училиштата „Димитар Поп Георгиев Беровски“ и „Ѓорче Петров“ набрзо ќе ги постават платформите. Истите ќе бидат дополнително објавени.

✅ООУ „СТРАШО ПИНЏУР“
http://www.ooustrasopindzur.online/

✅ООУ „МИРЧЕ АЦЕВ“
http://oumirceacev.edu.mk/index.html

✅ООУ „ТИХОМИР МИЛОШЕВСКИ“
https://outihomirmilosevski.blogspot.com/…

✅ООУ „ЈОАКИМ КРЧОСКИ“
http://oujoakimkrcoski.edu.mk/