КОНКУРС за избор на идејно решение за шеталиште (старо КОРЗО) во реонски парк “Ѓорче Петров”, дизајн на четири типски монтажни објекти и дизајн на урбана опрема: улична светилка, клупи, корпи за отпадоци и заштитни столбчиња

Конкурс за избор на идејно решение за реонски парк (старо корзо) „Ѓорче Петров“ и идејно решение за убана опрема во општина Ѓорче Петров

Линкови за превзмање:
Реонски партерно уредување – Геодетска подлога
Реонски партерно уредување -Извод од ДУП и урбана опрема