Извештаи за Општина Ѓорче Петров од Државен завод за ревизија

Конечен извештај за извршената ревизија на финансиски извештаи и ревизија на усогласеност за 2017 гонина на општина Ѓорче Петров Сметка на основен буџет (630)

Конечен извештај за извршената ревизија на финансиски извештаи и ревизија на усогласеност за 2017 гонина на општина Ѓорче Петров Сметка на основен буџет (637)

Конечен извештај за извршена ревизија на финансиски извештаи и ревизија на усогласеност за 2017 година кај општина Ѓорче Петров Сметка на приходи на буџет на дотации (930)

Конечен извештај на овластениот државен ревизор Број: 29-239/5 од 22.12.2014

Цели на ревизијата

Ревизорски наоди