Енегретски ефикасни фасади најоправдана инвестиција за зградите од 1970-1990 година

Се со цел да се намали потрошувачката на топлинска енергија во станбените згради, општина Ѓорче Петров во соработка со Хабитат изготви регистар на згради преку кој се увиде каде е најпотребно да се интервенира и да се постави енергетски ефикасна фасада. Од 290 згради, најголема оправданост за интервенција имаат зградите кои се градени од 1970 до 1990 година.

На втората работилница се презентираше методологијата за пресметка и резултатите на енергетските барања. Преку изработка на акцискиот план, градиме системска основа за развивање на финансиски модели за подршка на инвестиции со мерки за енергетска ефиксност  на станбените згради. Засега, општината субвенционира 30% од вредноста на сумата.

Иневстицискиот потенцијал со примена на енергетски ефикасни фасади се поценува на над 3 милиони евра