Доделена еднократна парична помош за глувите и наглуви лица

Помошта за најранливите  е стратешки  приоритет на општина Ѓорче Петров. Трета година по ред, обезбедена е  финансиска поддршка за глувите и наглуви лица на територија на општина Ѓорче Петров.

Според мапирањето, на тетриторија на општина Ѓорче Петров, регистрирани се 21 лице кои имаат проблем со слухот а побарале помош од локалната самоурава. На овие лица им е доделена еднократна парична помош во вкупна висина од 70.000 денари.

Локалната самоуправа посветено работи за целосна инклузија на лицата со пореченост, во општеството.