Втора Исправка на Објава број 1(19.10.2020) за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија по пат на електронско јавно наддавање

Втора Исправка на Објава број 1(19.10.2020) за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија по пат на електронско јавно наддавање